you study for these exams

Câu hỏi:

11/10/2021 91,719

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Bạn đang xem: you study for these exams

_______you study for these exams,_______you will do

A. The harder / the better

Đáp án chủ yếu xác

C. The hardest / the best

D. The more hard / the more good

Đáp án A

Kiến thức : So sánh kép

Giải thích:

Xét những đáp án:

A. The harder / the better → cấu hình đối chiếu kép: The more/ -er + S + V, the more/ -er + S + V

B. The more / the much → sai cấu hình đối chiếu kép

C. The hardest / the best → sai cấu hình đối chiếu kép

D. The more hard / the more good → sai cấu hình đối chiếu rộng lớn (hard là từ một âm tiết, good – bất quy tắc)

Tạm dịch: Quý khách hàng càng học tập siêng năng cho tới những bài bác thi đua này, các bạn thực hiện bài bác càng tốt

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Television can make things memorable for the reason that it presents information ________ an effective way

A. over

B. with

C. in

D. on

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

If you don't have anything ________ vĩ đại say, it's better vĩ đại say nothing

A. construct

B. construction

C. constructive

D. constructor

Xem thêm: giải văn 10 chân trời sáng tạo

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

He decided vĩ đại withdraw from the powerboat race as he had a (n) ________ of danger

A. omen

B. premonition

C. foreboding

D. prediction

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now

A. Peter wishes he hadn’t moved abroad for a fresh start.

B. If Peter moved abroad for a fresh start, he would regret it.

C. Peter regrets not having moved abroad for a fresh start.

D. If only Peter had moved abroad for a fresh start.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Her husband bought her ______ when he went on holiday in Singapore last week

A. a beautiful silk yellow scarf

B. a beautiful yellow silk scarf

C. a beautiful yellow silk scarf

D. a beautiful yellow scarf silk

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Students can only use technological devices vĩ đại complete their work _______ investment on notebooks and books

A. rather than

B. instead of

C. but for

Xem thêm: skills 2 unit 8 lớp 8

D. in case