xà phòng hoá 8 8 gam etyl axetat bằng 200ml

Câu hỏi:

10/08/2019 515,590

Xà chống hóa 8,8 gam etyl axetat vày 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn khan sở hữu lượng là

Bạn đang xem: xà phòng hoá 8 8 gam etyl axetat bằng 200ml

A. 3,28 gam.   

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

este  = 8,8 : 88 = 0,1 mol   >   nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Vậy este dư, NaOH hết

CH3COOC2H5 + NaOH t°  C2H5OH  +  CH3COONa

Chất rắn khan nhận được là CH3COONa

Theo phương trình: nCH3COONa=nNaOH = 0,04 mol

⇒ m rắn  = mCH3COONa = 0,04.82  = 3,28 g

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl format.            

B. etyl axetat. 

C. etyl propionat.        

D. propyl axetat.

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 7,8 gam este X nhận được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là

A. C2H4O2                    

B. C3H6O2                     

C. C4H8O4                     

D. C4H8O2

Câu 3:

Khi châm cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh đi ra thông qua số mol O2 tiếp tục phản xạ. Tên gọi của este là

A. metyl axetat.          

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

B. etyl axetat. 

C. n-propyl axetat.      

D. metyl fomiat.

Câu 4:

Khi châm cháy trọn vẹn 4,4 g hóa học cơ học X đơn chức nhận được thành phầm chỉ chứa chấp 4,48 lít khí CO2 và 3,6 g nước. Nếu mang lại 4,4 g X ứng dụng với hỗn hợp NaOH vùa đầy đủ và cho tới Khi phản xạ trọn vẹn nhận được 4,8 g muối hạt của axit cơ học Y và hóa học cơ học Z. Tên của X là

A. Etyl axetat 

B. Etyl propionat        

C. isopropyl axetat      

D. Axetyl propionat

Câu 5:

Đun giá hóa học bự cần thiết vừa phải đầy đủ 40 kilogam hỗn hợp NaOH 15%, fake sử phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng (kg) glixerol nhận được là

A. 13,8                          

B. 4,6                            

C. 6,975                        

D. 9,2

Câu 6:

Đun giá 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được ancol etylic và 10,8 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu trúc của X là

A. CH3COOC2H5.      

B. C2H5COOC2H5.     

C. C2H3COOC2H5.     

Xem thêm: sơ đồ tư duy đất nước

D. C3H5COOC2H5.