writing unit 4 lớp 11Lời giải bài bác tập dượt Unit 4 lớp 11 Writing trang 48, 49 nhập Unit 4: ASEAN and Viet Nam Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 4.

Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing (trang 48, 49) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: writing unit 4 lớp 11

1 (trang 48 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following proposal and match the headings (1-4) with the paragraphs (A-D). (Đọc lời khuyên tại đây và nối những title (1-4) với những đoạn văn (A-D)

1. Details about the event

2. Conclusion

3. Introduction

4. Goals and benefits

Title: VIETNAMESE TRADITIONAL CAMES FESTIVAL

To: The Head teacher of Ha Noi High School

Date: 10 January

Prepared by: Youth Union

A. _______________________

Next month, a group of students from ASEAN countries will visit our school. We put out a gọi for ideas for activities to lớn welcome our guests. One of the best ideas is holding a Vietnamese Traditional Games Festival.

B. _______________________

The sự kiện will take place in the school stadium. tt will start at 9 a.m. and will last for three hours. The sự kiện will be hosted by grade 11 students, who will make all the arrangements for the activities. These will include Vietnamese traditional games such as bamboo nhảy đầm, tug of war, and stilt walking.

C. _______________________

The sự kiện will help our guests learn about our culture by watching and playing Vietnamese traditional games. Taking part in fun games is also the best way to lớn break the ice, make friends and create bonds with people.

D. _______________________

We really hope you will consider this proposal as we think that it will be beneficial to lớn both local students and guests.

Quảng cáo

Đáp án:

1. C    

2. A    

3. D    

4. B

Hướng dẫn dịch:

1. tin tức cụ thể về việc kiện:

Sự khiếu nại tiếp tục ra mắt bên trên sảnh hoạt động của ngôi trường. Nó tiếp tục chính thức khi 9h sáng sủa và tiếp tục kéo dãn nhập tía giờ. Sự khiếu nại này sẽ tiến hành tổ chức triển khai vày những học viên lớp 11, những người dân tiếp tục bố trí từng hoạt động và sinh hoạt. Chúng tiếp tục bao hàm những trò đùa truyền thống lâu đời của nước ta như múa sậy, kéo teo và lên đường cà khêu.

2. Kết luận:

Chúng tao thực sự kỳ vọng các bạn sẽ đánh giá lời khuyên này vì như thế tất cả chúng ta cho rằng nó sẽ có được lợi cho tất cả SV địa hạt và khách hàng.

3. Giới thiệu:

Tháng cho tới, một group học viên kể từ những nước ASEAN sẽ tới thăm hỏi ngôi trường của tất cả chúng ta. Chúng tao lôi kéo ý tưởng phát minh cho những hoạt động và sinh hoạt tiếp nhận khách hàng của tất cả chúng ta. Một trong mỗi ý tưởng phát minh rất tốt là tổ chức triển khai Lễ hội trò đùa truyền thống lâu đời nước ta.

4. Mục chi tiêu và lợi ích:

Sự khiếu nại này sẽ hỗ trợ khách hàng của tất cả chúng ta dò xét hiểu về văn hóa truyền thống của tất cả chúng ta bằng phương pháp coi và đùa những trò đùa truyền thống lâu đời của nước ta. Tham gia những trò đùa hài hước cũng chính là cơ hội rất tốt nhằm huỷ băng, kết chúng ta và tạo ra sự kết nối với người xem.

Quảng cáo

2 (trang 48 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in groups. You want to lớn propose an ASEAN poster making sự kiện to lớn welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to lớn the following notes (Làm việc group. Quý khách hàng mong muốn lời khuyên một sự khiếu nại thực hiện áp phích ASEAN nhằm tiếp nhận một group SV ASEAN. Thảo luận và bổ sung cập nhật tăng chủ kiến ​​vào phần biên chép sau)

Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing (trang 48, 49) | Tiếng Anh 11 Global Success

Gợi ý:

Topic: ASEAN poster making event

Place: the school Hall

Time: Sunday

Duration: One day

Participants: ASEAN students and representatives of some classes

Activities: poster design; presentations on national cultures, discussions

Goals: to lớn help students from the ASEAN countries meet and build a community; to lớn learn about each other’s culture.

Benefits: develop ability work in with people from other countries, build up common values, ...

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Chủ đề: Sự khiếu nại thực hiện poster ASEAN

Địa điểm: Hội ngôi trường căn nhà trường

Thời gian: Chủ Nhật

Thời lượng: Một ngày

Thành phần tham ô dự: Sinh viên ASEAN và thay mặt đại diện một vài lớp

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

hoạt động: kiến thiết áp phích; thuyết trình về văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, thảo luận

Mục tiêu: canh ty SV những nước ASEAN gặp gỡ và xây đắp nằm trong đồng; nhằm dò xét hiểu về văn hóa truyền thống của nhau.

Quyền lợi: cải tiến và phát triển tài năng thao tác với những người quốc tế, xây đắp độ quý hiếm cộng đồng, ...

3 (trang 49 Tiếng Anh 11 Global Success): Write a proposal (120-150 words) about a welcome sự kiện. Use the suggested ideas in 2, the sample in 1, and the outline below to lớn help you. (Viết một lời khuyên (120-150 từ) về một sự khiếu nại kính chào. Sử dụng những ý tưởng phát minh khêu gợi ý nhập phần 2, hình mẫu nhập phần 1 và dàn ý bên dưới để giúp đỡ bạn)

Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing (trang 48, 49) | Tiếng Anh 11 Global Success

Gợi ý:

Title: ASEAN poster making event

To: The Hanoi High School Youth Union Board

Date: 10 January 20__

Prepared by: Grade 11 students

Introduction

We would lượt thích to lớn propose an ASEAN poster making sự kiện to lớn welcome a group of students from ASEAN countries who are coming to lớn visit our school on 3rd of March.

Details about the event

The sự kiện will take place in the school Hall from 9 a.m. until 5 p.m. We will organise all the activities and invite all ASEAN students and representatives of other classes. In the morning, students will take part in training workshops on poster design, presentations and discussions on current issues in ASEAN, and group brainstorming activities. We’ll also arrange for packed lunch boxes to lớn be delivered at 1 p.m. so sánh participants can eat in the school hall. In the afternoon, the teams will make their posters.

Goals and benefits

The sự kiện will help young people from ASEAN countries meet and build a community. Participants will also have a chance to lớn learn about each other’s culture. We believe that the sự kiện will help develop students’ ability to lớn work with people from other countries and create shared values.

Conclusion

We really hope you will consider our proposal as we think that it will be beneficial to lớn both local students and the visiting ASEAN students.

Hướng dẫn dịch:

Tiêu đề: Sự khiếu nại thực hiện poster ASEAN

Kính gửi: Ban chấp hành Đoàn ngôi trường trung học phổ thông Hà Nội

Ngày: 10 mon 1 20__

Soạn bởi: Học sinh lớp 11

Giới thiệu

Chúng tôi mong muốn lời khuyên một sự khiếu nại thực hiện áp phích ASEAN nhằm tiếp nhận một group SV kể từ những nước ASEAN sẽ tới thăm hỏi ngôi trường của công ty chúng tôi vào trong ngày 3 mon 3.

Thông tin tưởng cụ thể về việc kiện

Sự khiếu nại này tiếp tục ra mắt nhập Hội ngôi trường của ngôi trường kể từ 9h sáng sủa cho tới 5 giờ chiều. Chúng tôi tiếp tục tổ chức triển khai toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt và chào toàn bộ SV ASEAN và thay mặt đại diện của những lớp không giống. Buổi sáng sủa, SV tiếp tục nhập cuộc những hội thảo chiến lược đào tạo và huấn luyện về kiến thiết áp phích, thuyết trình và thảo luận về những yếu tố thời điểm hiện tại nhập ASEAN và những hoạt động và sinh hoạt động óc group. Chúng tôi cũng tiếp tục bố trí nhằm phú những vỏ hộp cơm trắng trưa tiếp tục gói gọn nhập khi 1 giờ chiều. nhằm những người dân nhập cuộc hoàn toàn có thể ăn nhập hội ngôi trường của ngôi trường. Vào chiều tối, những team tiếp tục thực hiện áp phích của mình.

Mục chi tiêu và lợi ích

Sự khiếu nại sẽ hỗ trợ thanh niên những nước ASEAN gặp gỡ và xây đắp xã hội. Những người nhập cuộc cũng sẽ có được thời cơ dò xét hiểu về văn hóa truyền thống của nhau. Chúng tôi tin tưởng rằng sự khiếu nại này sẽ hỗ trợ SV cải tiến và phát triển tài năng thao tác với người xem kể từ những vương quốc không giống và đưa đến những độ quý hiếm cộng đồng.

Kết luận

Chúng tôi thực sự kỳ vọng các bạn sẽ đánh giá lời khuyên của công ty chúng tôi vì như thế công ty chúng tôi cho rằng nó sẽ có được lợi cho tất cả SV địa hạt và SV ASEAN cho tới thăm hỏi.

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 4

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Getting Started (trang 42, 43)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Language (trang 43, 44)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Reading (trang 45, 46)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46, 47)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening (trang 47)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and Culture (trang 49, 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Looking Back (trang 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Project (trang 51)

Xem tăng tiếng giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem tăng những tư liệu canh ty học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-4-caring-for-those-in-need.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học