without this treatment the patient would have died

Without this treatment, the patient would have died

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: without this treatment the patient would have died

Without this treatment, the patient would have died.


If it hadn’t been for this treatment, the patient would have died. 

Unless the patient hadn’t had this treatment, he would have died.

Had not the patient had this treatment, he would have died.  

But for the patient had had this treatment, he would have died.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Giải thích:

Without + N, S + would have VPII = If it hadn’t been for + N, S + would have VPII

Tạm dịch: Nếu không tồn tại cách thức điều trị này thì người người bệnh tiếp tục bị tiêu diệt.

A. Nếu không tồn tại cách thức điều trị này thì người người bệnh tiếp tục bị tiêu diệt.

B. Trừ Khi không tồn tại cách thức điều trị này, người người bệnh tiếp tục bị tiêu diệt (Trong vế của câu ĐK với “unless” thì ko dùng thể phủ định)

C. Nếu người người bệnh không tồn tại cách thức điều trị này, anh tao tiếp tục bị tiêu diệt (sai ở động kể từ “have”, cần dùng động kể từ “get/receive” thì câu tiếp tục đúng)

D. Nếu ko nhờ với người người bệnh với cách thức điều trị này, anh tao tiếp tục bị tiêu diệt (sai vì như thế “But for” + N)

Đáp án:A

Xem thêm: i will come and see you

App xem sách tóm lược miễn phí