with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

Đáp án B

- Anxiety /æŋ’zaiəti/ (n): sự băn khoăn lắng

Bạn đang xem: with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

E.g: Waiting for him is a time of great anxiety. (Chờ đợi anh ấy là cả một khoảng tầm thời hạn cực kỳ phiền lòng.)

- Joy /dʒɔi/ (n): niềm vui

E.g: My daughter jumped for joy at the news. (Con gái tôi vẫn nhảy lên vì thế sung sướng lúc nghe tới tin cẩn bại.)

-Confidence /'kɒnfidəns/ (n): sự tự động tin

E.g: He lacked confidences, sánh he didn’t get a job. (Anh ấy thiếu hụt thỏa sức tự tin nên không sở hữu và nhận được việc.)

-Boredom /'bɔ:dəm/ (n): sự nhàm chán

E.g: She nearly died of boredom. (Cô ấy sát bị tiêu diệt vì thế buồn ngán.)

Apprehension /,æpri’henʃən/ (n): sự băn khoăn kinh sợ, băn khoăn lắng

E.g: I watched the match result with some apprehension. (Tôi vẫn phiền lòng Khi coi thành quả trận đấu.)

Vậy Anxiety ≠ Confidence

=> Đáp án B (Kỳ ganh đua cuối k đang cho tới gn thì sự phiền lòng của anh ý ấy càng tạo thêm ti nút gn như ko Chịu đựng được.)

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Since he failed his exam, he had to   ____for it again

A. pass

B. make

C. take

D. sit

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Don’t worry. He’ll bởi the job as       __as possible

A. economizing

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Tim’s encouraging words gave me    ____to undertake the task once again.

A. a point

Xem thêm: giải văn 10 chân trời sáng tạo

B. an incentive

C. a resolution

D. a target

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Many applicants find a job interview _______ if they are not well-prepared for it.

A. impressive

B. stressful

C. threatening

D. time-consuming

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

 (A) The shopkeeper warned the boys (B) don’t lean (C) their bicycles (D) against his windows.

A. The

B. don’t

C. their

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

It was necessary to lớn divide the movie “Roots” into five parts in order to lớn show it on television

A. adapt

B. merge

C. segment

Xem thêm: trạng thái dừng của nguyên tử là

D. transact