we need to attend to the tree loss because of the following tree benefits

Câu hỏi:

09/05/2023 3,492

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 39 to tướng 43.       We need to tướng attend to tướng the tree loss because of the following tree benefits. Firstly, trees provide shade for homes, office buildings, parks and roadways, cooling surface temperatures. They also take in and evaporate water, (39) ______ cools the air around them. Secondly, trees absorb carbon and remove pollutants from the atmosphere. Trees also reduce energy costs by $4 billion a year, according to tướng Nowak's study. “The shading of those trees on buildings (40) ______ your air conditioning costs. Take those trees away; now your buildings are heating up, you're running your air conditioning more, and you're burning more fuel from the power plants, sánh the pollution and emissions go up.” (41) ______, trees act as water filters, taking in dirty surface water and absorbing nitrogen and phosphorus into the soil. Last but not least, (42)______ studies have found connections between exposure to tướng nature and better mental and physical health. Some hospitals have added tree views and plantings for patients as a result of these studies. Doctors are even prescribing walks in nature for children and families due to tướng evidence that nature exposure lowers blood (43) ______ and stress hormones. And studies have associated living near green areas with lower death rates.

Bạn đang xem: we need to attend to the tree loss because of the following tree benefits

They also take in and evaporate water, (39) ______ cools the air around them.

Đáp án A

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. which: thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ vật, đem tính năng thực hiện công ty ngữ và tân ngữ vô mệnh đề mối liên hệ.

B. whose: thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ người, đem tính năng thực hiện tính kể từ chiếm hữu vô mệnh đề mối liên hệ.

C. that: thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ người và vật, đem tính năng thực hiện công ty ngữ và tân ngữ vô mệnh đề mối liên hệ. 

D. what: kể từ nghi ngại vấn – vấn đáp cho tới thắc mắc cái gì

Dựa vô nghĩa, đáp án thực sự A

Thông tin: They also take in and evaporate water, (39) which cools the air around them.

Tạm dịch: Chúng cũng hít vào và thực hiện cất cánh khá nước, cái tuy nhiên làm giảm nhiệt độ không gian xung xung quanh bọn chúng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Câu 1241695: 39

“The shading of those trees on buildings (40) ______ your air conditioning costs.

A. reduces

Đáp án chủ yếu xác

Xem lời nói giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án A

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. reduces (v): giảm

B. increases (v): tăng                 

C. pays (v): chi trả

D. values (v): có mức giá trị

Thông tin: Trees also reduce energy costs by $4 billion a year, according to tướng Nowak's study. “The shading of those trees on buildings (40) reduces your air conditioning costs.

Tạm dịch: Theo nghiên cứu và phân tích của Nowak, cây cối cũng hùn rời ngân sách tích điện 4 tỷ USD hàng năm. “Việc tủ bóng đuối của những cây cơ bên trên những tòa ngôi nhà thực hiện rời ngân sách điều tiết không gian của chúng ta.

Câu 1241697: 48

(41) ______, trees act as water filters, taking in dirty surface water and absorbing nitrogen and phosphorus into the soil.

C. Besides

Đáp án chủ yếu xác

Xem lời nói giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án C

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. However: tuy rằng nhiên

B. Consequently: kết quả          

C. Besides: mặt mày cạnh/ rộng lớn nữa

D. Afterwards: sau này/ về sau

Dựa vô nghĩa, đáp án thực sự C

Thông tin: Take those trees away; now your buildings are heating up, you're running your air conditioning more, and you're burning more fuel from the power plants, sánh the pollution and emissions go up.” (41) Besides, trees act as water filters, taking in dirty surface water and absorbing nitrogen and phosphorus into the soil.

Tạm dịch: Đem những cây cơ đi; Bây giờ những tòa ngôi nhà của chúng ta đang được lạnh lẽo lên, chúng ta đang được dùng máy điều tiết sức nóng chừng nhiều hơn thế và chúng ta đang được nhen nhóm nhiều nhiên liệu rộng lớn kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, bởi vậy độc hại và khí thải tạo thêm. (41) Dường như, cây cỏ sinh hoạt như cỗ thanh lọc nước, hít vào nước dơ và hít vào nitơ phốt pho vô khu đất.

Câu 1241700: 14

Last but not least, (42)______ studies have found connections between exposure to tướng nature and better mental and physical health.

Xem lời nói giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án D

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. much + N-không kiểm điểm được: nhiều

B. every + N-số ít                      

C. each + N-số ít

D. many + N-số nhiều: nhiều

Ta thấy sau địa điểm trống không là “studies” nên kể từ cần thiết điền ở đó là “many”

Vậy đáp án thực sự D

Thông tin: Last but not least, (42) many studies have found connections between exposure to tướng nature and better mental and physical health. Some hospitals have added tree views and plantings for patients as a result of these studies.

Tạm dịch: Cuối nằm trong tuy nhiên ko tầm thường phần cần thiết, nhiều nghiên cứu và phân tích vẫn nhìn thấy côn trùng contact giữa các việc xúc tiếp với vạn vật thiên nhiên và sức mạnh niềm tin và thể hóa học đảm bảo chất lượng rộng lớn. Một số cơ sở y tế vẫn thêm thắt khung cảnh cây và trồng cây cho tới người mắc bệnh là thành quả của những nghiên cứu và phân tích này.

Câu 1241703: 23

Doctors are even prescribing walks in nature for children and families due to tướng evidence that nature exposure lowers blood (43) ______ and stress hormones.

B. pressure 

Đáp án chủ yếu xác

Xem lời nói giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án B

Xem thêm: would you like to come out to dinner with me tonight jenny paul said

Kiến thức Đọc điền từ

Xét những đáp án:

A. stream (n): loại suối

B. pressure (n): áp suất              

C. line (n): dòng

D. drop (n): giọt (nước)

Cụm kể từ blood pressure: huyết áp

Thông tin: Doctors are even prescribing walks in nature for children and families due to tướng evidence that nature exposure lowers blood (43) pressure and stress hormones. And studies have associated living near green areas with lower death rates.

Tạm dịch: Các bác bỏ sĩ thậm chí là còn bốc thuốc đi dạo vô bất ngờ cho tới trẻ nhỏ và mái ấm gia đình vì thế đem vật chứng đã cho chúng ta biết việc xúc tiếp với vạn vật thiên nhiên thực hiện rời áp suất máu và hooc môn stress. Và những nghiên cứu và phân tích vẫn phối hợp việc sinh sống ngay sát những chống xanh rì đem tỷ trọng tử vong thấp rộng lớn.

Vậy đáp án thực sự B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. parachute

B. machine

C. champagne 

D. chaos

Câu 2:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. achieve

B. happen

C. detect

D. enroll

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. tangle

B. dangerous

C. battle

D. calculate

Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. politics

B. division

C. policemen

D. reflection

Câu 5:

Which best serves as the title for the passage?

A. Transcending complacency on super-intelligent machines.

B. No time lượt thích the present for AI safety work.

C. The importance of researching AI safety.

D. Challenges to tướng ensuring the safety of AI systems.

Câu 6:

Which of the following best serves as the title for the passage?

A. Nepal Government in an attempt to tướng reduce social inequality.

B. Child marriage - A completely tractable problem in Nepal.

C. Nepal’s strategies to tướng child protection programming.

Xem thêm: công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

D. One type of child abuse in Nepal: Child Marriage.