we managed to get to school in time despite the heavy rain

Câu hỏi:

31/03/2020 32,344

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: we managed to get to school in time despite the heavy rain

We managed to lớn get to lớn school in time despite the heavy rain

A. earlier kêu ca a particular moment  

B. later kêu ca expected  

Đáp án chủ yếu xác

C. early enough to lớn vì thế something  

Đáp án B

in time: đích thị giờ 

earlier kêu ca a particular moment: sớm rộng lớn một khoảnh xung khắc cụ thể 

later kêu ca expected: lờ đờ rộng lớn dự kiến 

early enough to lớn vì thế something : đầy đủ sớm nhằm thực hiện điều gì đó 

as long as expected: lâu như dự đoán 

=> in time >< later kêu ca expected 

=> đáp án B 

Tạm dịch: Chúng tôi đang đi đến ngôi trường đích thị giờ tuy nhiên đem mưa lớn

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Vietnam exports a lot of rice is grown mainly in the south of the country.

A. exports

B. is grown

C. in

D. of

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He passed the exam with high scores, that made his parents happy

A. passed

B. with

C. that

D. happy

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình của liên bang nga sau khi liên bang xô viết tan rã

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

- "Excuse bủ. Where’s the parking lot?" - “___________”

A. Why vì thế you ask me? I don’t know

B. Do you get lost? I vì thế too

C. You missed the turn. It’s back that way  

D. You are going the wrong way. It’s not here

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal sánh much that she couldn’t sleep without it

B. When Mary was young, she loved her stuffed animal sánh as not to lớn sleep without it

C. When Mary was young, she loved her stuffed animal though she couldn’t sleep without it.   

D. As Mary couldn’t sleep without her stuffed animal when Mary was young, she loved it.

Câu 5:

He had changed sánh much since the last time we met that I ___________ him

A. could recognize

B. could hardly recognize   

C. wouldn’t have recognized  

D. don’t recognize

Câu 6:

___________ these books to lớn the library, as they will soon overdue.

A. Bring  

B. Take  

C. Fetch  

Xem thêm: soạn bài vào phủ chúa trịnh ngắn nhất

D. Leave