we haven't reached the final

Câu hỏi:

14/03/2020 33,964

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: we haven't reached the final

We haven’t reached the final _______ on the funding for scientific research yet.

B. decision 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Giải thích: Trước vị trí trống không nhập câu là tính kể từ “final” => cần thiết danh kể từ.

A: decides => động kể từ phân tách số ít

B: decision => danh từ

C: deciding => động kể từ dạnh V-ing

D: decisive => tính từ

Dịch nghĩa: Chúng tớ vẫn ko tiếp cận ra quyết định sau cùng về quỹ của phân tích khoa học tập.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The girls and the flowers _______ he painted were vivid.

A. who

B. which 

C. that

D. whose

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

After he ________ his homework, he went straight đồ sộ bed.

A. has finished

B. was finished 

C. finished

D. had finished

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges.

Tom: “Sorry, I forgot đồ sộ phone you last night” - Marry: “____________”

A. I have nothing đồ sộ tell you

Xem thêm: bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

B. Oh, poor me 

C. Never mind

D. You are absent-minded

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Today, women are increasingly involved _______ politics.

A. of

B. in 

C. from

D. with

Câu 5:

Mark the letter A B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word in each of the following questions.

Dissemination of information is frequently carried out via satellite through local or national TV network.

A. compilation

B. condensing

C. collection

D. dispersal

Câu 6:

Mark the letter            A., B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

A beaver uses its strong front teeth đồ sộ cur down trees and peel off its bark.

A. its strong

B. teeth 

C. peel off

Xem thêm: ngữ văn lớp 7 tập 2

D. its