we had already put out the fire

Câu hỏi:

13/08/2021 28,339

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: we had already put out the fire

_________, we had already put out the fire.

A. Until the firemen arrives vĩ đại help

B. No sooner had the firemen arrived vĩ đại help

C. By the time the firemen arrived vĩ đại help

Đáp án chủ yếu xác

D. After the firemen have arrived vĩ đại help

Đáp án C

A. Mãi cho tới Lúc bộ đội cứu vớt hỏa cho tới, Shop chúng tôi tiếp tục dập tắt vụ cháy nổ. 

B. Ngay Lúc bộ đội cứu vớt hỏa cho tới, Shop chúng tôi tiếp tục dập tắt vụ cháy nổ. 

C. Trước Lúc bộ đội cứu vớt hỏa cho tới, Shop chúng tôi tiếp tục dập tắt vụ cháy nổ. 

D. Sau Lúc bộ đội cứu vớt hỏa cho tới, Shop chúng tôi tiếp tục dập tắt vụ cháy nổ. 

Suy đi ra, chỉ mất ý C là phù hợp nghĩa và chính ngữ pháp

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

ASEAN aims at promoting economic growth, regional peace as well as provide opportunities for its members.

A. aims at

B. economic growth

C. provide

D. its

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

They decided vĩ đại _________ their journey till the over of the month because of the epidemic.

A. take up

B. turn round

C. put off

D. do with

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Passing a driver's test is a necessity requirement for all people wishing vĩ đại drive a motor vehicle.

A. Passing

B. necessity

C. wishing

D. to drive  

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

No sooner _________ the comer phàn nàn the wheel came off.

A. the khẩn khoản turned

B. had the khẩn khoản turned

C. did the khẩn khoản turn

D. the khẩn khoản had turned

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

They didn't have breakfast. That's why they are hungry now.

A. If they had had breakfast, they wouldn't have been hungry now.

B. If they had breakfast, they would have been hungry now.

C. If they had had breakfast, they wouldn't be hungry now.

D. If they had breakfast, they wouldn't be hungry now. 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Neither the clerks nor the department manager are being considered for promotions this time.

A. nor

B. department

C. are

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

D. for promotions