we arrived at airport. we realized our passports were still at home

Câu hỏi:

17/03/2020 53,844

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: we arrived at airport. we realized our passports were still at home

We arrived at airport. We realized our passports were still at home

A. It was until we arrived at the airport that we realize our passports were still at home

B. We arrived at the airport and realized that our passports are still at home

C. Not until had we arrived at the airport, we realized our passports were still at home

D. Not until we arrived at the airport, did we realize that our passports were still at home

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Cấu trúc hòn đảo ngữ: với not until hàng đầu câu thì tiến hành hòn đảo ngữ ở vế sau.

Not until + MĐ/ trạng ngữ chỉ thời hạn + trợ động kể từ + S + V: Mãi cho tới … thì …

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

After the social science lecture all students are invited to take part in a discussion of the issues which were risen in the talk

A. social science lecture

B. to take part 

C. of the issues

D. risen in 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

As I have just had a tooth _______, I am not allowed to lớn eat or drink anything for three hours

A. taken out

B. crossed out

C. broken off

D. tried on

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

For lunch, I always haave something quick and easy: a sandwich, a salad, toast and the _______.

Xem thêm: i think it's impossible to abolish

A. same

B. similar

C. like

D. rest

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The salary of a professor is higher phàn nàn a secretary

A. The salary of

B. is

C. higher

D. a secretary

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Something tells bủ that you _______ to lớn a single word I _______ in the past ten minutes.

A. haven’t listened/ was saying

B. didn’t listen/ said

C. haven’t been listening/ have said

D. haven’t listened/ said

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

We don’t seem to lớn have any more of that book, Sir. It is out of _______ but we are getting a new delivery next Thursday if you would lượt thích to lớn pop back then.

A. stock

B. order

C. print

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương tây đua nhau xâu xé châu phi

D. shop