v=cm/n

calculator

Bạn đang xem: v=cm/n

Home / Electric Field Strength Conversion / Convert Volt/centimeter to lớn Newton/coulomb

Please provide values below to lớn convert volt/centimeter [V/cm] to lớn newton/coulomb [N/C], or vice versa.

switch
     

Volt/centimeter to lớn Newton/coulomb Conversion Table

Volt/centimeter [V/cm]Newton/coulomb [N/C]
0.01 V/cm1 N/C
0.1 V/cm10 N/C
1 V/cm100 N/C
2 V/cm200 N/C
3 V/cm300 N/C
5 V/cm500 N/C
10 V/cm1000 N/C
20 V/cm2000 N/C
50 V/cm5000 N/C
100 V/cm10000 N/C
1000 V/cm100000 N/C

How to lớn Convert Volt/centimeter to lớn Newton/coulomb

1 V/cm = 100 N/C
1 N/C = 0.01 V/cm

Example: convert 15 V/cm to lớn N/C:
15 V/cm = 15 × 100 N/C = 1500 N/C

Convert Volt/centimeter to lớn Other Electric Field Strength Units

Volt/centimeter to lớn Volt/meter

Volt/centimeter to lớn Kilovolt/meter

Volt/centimeter to lớn Kilovolt/centimeter

Volt/centimeter to lớn Millivolt/meter

Xem thêm: hình elip là gì

Volt/centimeter to lớn Microvolt/meter

Volt/centimeter to lớn Kilovolt/inch

Volt/centimeter to lớn Volt/inch

Volt/centimeter to lớn Volt/mil

Volt/centimeter to lớn Abvolt/centimeter

Volt/centimeter to lớn Statvolt/centimeter

Volt/centimeter to lớn Statvolt/inch

Xem thêm: một số công thức lượng giác