unit 8 lớp 9 a closer look 1Với tiếng giải bài bác tập luyện Unit 8 lớp 9: A closer look một trong Unit 8: Tourism Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 8.

Unit 8 lớp 9: A closer look 1

Unit 8 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: unit 8 lớp 9 a closer look 1

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 8: Tourism - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Match each word/phrase with a definition. (Điền từng kể từ hoặc cụm kể từ vào cụ thể từng tấp tểnh nghĩa)

Quảng cáo

1. A journey, usually for pleasure, to tướng visit different places

2. A place where a lot of people go on holiday

3. The act or activity of moving from one place to tướng another

4. A person who shows tourists around

5. A short journey to tướng a place, especially one for pleasure

6. An organised journey to tướng a place that is not easy to tướng reach

Đáp án:

1. tour2. resort3. travel4. tour guide5. trip6. expedition

Hướng dẫn dịch:

1. Một chuyến hành trình thông thường là ý mến viếng thăm hỏi những vị trí không giống nhau.

2. Một điểm nhưng mà khá nhiều người cho tới nhập kỳ ngủ.

Quảng cáo

3. Hành động hoặc hoạt động và sinh hoạt dịch chuyển từ là 1 điểm cho tới 1 điểm không giống.

4. Một người chỉ dẫn khách hàng du ngoạn chuồn xung xung quanh.

5. Một chuyến hành trình ngắn ngủi cho tới 1 điểm nhất là điểm nhằm sung sướng nghịch ngợm.

6. Một chuyến hành trình được tổ chức triển khai nhằm cho tới 1 điểm rất khó cho tới.

2. Fill each blank with a word from the list. There are two extra words. (Điền vào cụ thể từng dù trống trải một kể từ list. Có nhị kể từ thừa)

Would you lượt thích to tướng explore an exciting location? Do you want to tướng (1) to tướng a beautiful, relaxing beach, and help to tướng save the environment? If the answer is yes, then you should (2) your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3). In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip to tướng help protect the local (4). Call us today to tướng talk with one of our experienced tour (5). We'll help you choose and plan a stimulating (6) that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don't worry about the cost. Our prices are very (7). Call right now at (048) 555-6788. You'll be (8) with your EcoTours vacation.

Đáp án:

1. travel2. book3. visit4. environment
5. guides6. holiday7. resonable8. pleased

Quảng cáo

Giải thích:

1. travel (v): đi đi lại lại, du lịch

2. book (v): bịa đặt địa điểm trước 

3. visit (v): tham lam quan

4. environment (n): môi trường

5. guides (n): phía dẫn 

6. holiday (n): kì nghỉ 

7. reasonable (adj): phù hợp lý

8 pleased (adj): hài lòng

Hướng dẫn dịch:

Bạn vẫn muốn tò mò một vị trí thú vị? quý khách hàng vẫn muốn du ngoạn cho tới một bãi tắm biển tự do thoải mái và xinh đẹp mắt và canh ty đảm bảo an toàn môi trường xung quanh. Nếu câu vấn đáp là đem, các bạn nên được sắp xếp một kỳ ngủ với EcoTours. Tại EcoTours, Shop chúng tôi giúp cho bạn tận thưởng kỳ ngủ và giao lưu và học hỏi nhiều hơn nữa về những điểm các bạn tham lam quan lại. Thêm nhập tê liệt Shop chúng tôi dành riêng rời khỏi một đô la nhập ngân sách kỳ ngủ của công ty sẽ giúp đảm bảo an toàn môi trường xung quanh khu vực. Hãy gọi cho tới Shop chúng tôi và kể cho tới Shop chúng tôi nghe về một hưởng thụ du ngoạn tour của công ty. Chúng tôi tiếp tục giúp cho bạn lựa chọn và lên plan cho 1 kỳ ngủ sôi động tương thích cho mình. Những kỳ ngủ của tất cả chúng ta chắc hẳn rằng ko hề nhàm ngán. Đừng lo ngại về ngân sách. Giá cả của Shop chúng tôi đặc biệt hợp lý và phải chăng. Gọi cho tới Shop chúng tôi tức thì lúc này (048) 555 - 6788. quý khách hàng tiếp tục lý tưởng với kỳ ngủ EcoTours.

Quảng cáo

3. Use the words below to tướng complete the compound nouns that match the definitions. (Sử dụng kể từ sau đây nhằm hoàn thành xong danh kể từ ghép phù phù hợp với những tấp tểnh nghĩa)

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet _____

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: draw _____

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stop _____

4. A popular time of the year for holidays: peak _____

5. The place where you go first when you arrive at an airport, to tướng show your ticket: check-_____

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus _____

Đáp án:

1. jet lag2. drawback3. stopover4. peak season5. check-in6. bus stop

Hướng dẫn dịch:

1. Cảm giác mệt rũ rời và sợ hãi về thời hạn sau đó 1 chuyến cất cánh lâu năm.

2. Mặt xấu đi hoặc yếu tố nhưng mà thực hiện cho tới điều gì tê liệt tầm thường thú vị.

3. Việc tạm dừng thời gian ngắn bên trên một điểm này tê liệt thân mật nhị phần của chuyến hành trình.

4. Thời điểm thịnh hành cho những kỳ ngủ nhập năm.

5. Nơi nhưng mà các bạn cho tới trước tiên khi chúng ta cho tới trường bay nhằm xuất trình vé của công ty.

6. Một điểm mặt mũi đàng được khắc ghi bởi vì một biển cả báo Khi xe pháo buýt giới hạn.

4. Complete the sentences using the compound nouns below. (Hoàn trở nên những câu dùng danh kể từ ghép sau đây.)

1. The _______ time is 12 noon at this khách sạn.

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a _______.

3. There was a _______ with our tickets – we were charged for one-way tickets and not a round trip.

4. The motorway was blocked because there had been a _______.

5. After _______, please remain seated until the aircraft comes to tướng a standstill outside the terminal building.

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and _______.

Đáp án:

1. kiểm tra out2. swimming pool3. mix-up4. pile-up5. touchdown6. full board

Giải thích:

1. kiểm tra out: trả phòng

2. swimming pool: hồ nước bơi

3. mix-up: sự thiếu sót lẫn

4. pile-up: vụ đâm xe

5. touchdown: hạ cánh

6. full board: cty ăn ở trọn vẹn gói

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm: species become extinct or endangered

1. Thời gian lận trả chống là 12 giờ trưa bên trên hotel.

2. Hãy chắc hẳn rằng rằng tất cả chúng ta ở một hotel đem hồ nước tập bơi.

3. Có một sự lầm lẫn với vé của bọn chúng ta- tất cả chúng ta bị tính phí vé một chiều ko nên vé trọn vẹn gói)

4. Đường đường cao tốc bị ngăn vì thế đem vụ đâm xe pháo.

5. Sau Khi hạ cánh sung sướng lòng vẫn ngồi lại cho tới Khi máy cất cánh cho tới trạm giới hạn của bên phía ngoài của trạm cuối.

6. Tại hotel, chúng ta cũng có thể lựa chọn thân mật chống và bữa tiệc sáng sủa và ăn ngủ full.

5. Listen and repeat the following mini-talks, paying attention to tướng the tone in the questions. (Nghe và tái diễn đoạn thì thầm ngắn ngủi sau, lưu ý cho tới tông giọng của những thắc mắc.)

Bài nghe:

1. A: Where would you lượt thích to tướng go sightseeing ↷?

    B: I’d lượt thích to tướng go to tướng nước Australia most of all.

2. A: What vì thế you think of the newly discovered cave ↷?

    B: Oh, fantastic.

3. A: Have you been sightseeing all day ↷ ⤻?

    B: Yeah. We’ve been to tướng the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction ↷ ⤻?

   B: Yes. Millions of people go there every year.

Hướng dẫn dịch:

1. A: quý khách hàng mong muốn chuồn ngắm nhìn ở đâu?

B: Tôi mong muốn cho tới Úc nhất.

2. A: quý khách hàng suy nghĩ sao về một cuộc tò mò hốc động mới?

B: Ồ, thiệt ấn tượng.

3. A: quý khách hàng đã đi được ngắm nhìn một ngày dài hôm nay?

B: Đúng rồi. Chúng tôi đã đi được cho tới một ngôi miếu, khu vực vườn lan và chợ giời.

4. A: Ai Cập đem nên là 1 trong điểm thú vị những du khách?

B: Đúng rồi. Hàng triệu khách hàng du ngoạn sắp tới hàng năm.

6. Mark the questions with falling or falling- rising arrows, and practise the conversation with a partner. Then listen to tướng kiểm tra your pronunciation. (Đánh vệt những thắc mắc với mũi thương hiệu trở lại hoặc là di chuyển xuống-lên và thực hành thực tế cuộc đối thoại với bạn làm việc. Sau tê liệt nghe nhằm đánh giá phân phát âm của công ty.)

Bài nghe:

Martin: What's the matter, Janet? ↓

Janet: I'm looking for my passport. It seems to tướng be lost. ↓ ↑

Martin: Have you already searched your purse?

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses?

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it? ↓

Janet: Oh, no, it's not here. Have I dropped it on the plane? ↓ ↑

Martin: Oh my God.

Janet: What should I vì thế now? ↓

Martin: Let's report it to tướng the customs officer.

Hướng dẫn dịch:

Martin: Có chuyện gì vậy Janet?

Janet: Tôi đang được lần hộ chiếu của tớ. Nó nhịn nhường như bị thất lạc.

Martin: quý khách hàng đang được lục ví chưa?

Janet: Chưa. Ôi, kính của tôi đâu rồi?

Martin: Chúng rất có thể ở trong túi vật liệu nhựa của công ty. Nó đâu rồi?

Janet: Ồ, ko, nó không tồn tại ở trên đây. Tôi đang được tiến công rơi nó bên trên máy cất cánh chưa?

Martin: Ôi Chúa ơi.

Janet: Tôi nên làm những gì bây giờ?

Martin: Hãy report với nhân viên cấp dưới thương chính.

Bài giảng: Unit 8: Tourism - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 8 khác:

 • Từ vựng Unit 8: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Collocation: Which word goes ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match each word/phrase ... 2. Fill each blank with a word ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the text ... 2a. Ask and aswer the questions ...

 • Communication (phần 1-3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read the following ... 2. These are the top ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Listen to tướng the lecture ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill each gap with ... 2. Form compound some nouns ...

 • Project (phần 1-3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the following ... 2. What are good ways ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: nhật bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-8-tourism.jsp