trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi

hint-header

Cập nhật ngày: 25-12-2022

Bạn đang xem: trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Huệ Chi


Gia tốc vô một giao động điều tiết biến chuyển đổi

B

lệch sóng π/4 đối với li độ

C

lệch sóng π/2 đối với li chừng.

D

ngược trộn đối với li chừng.

Chủ đề liên quan

Một vật giao động điều tiết bám theo phương trình x = 5cos (2πt) centimet. Nếu bên trên 1 thời điểm này bại liệt vật đang sẵn có li chừng x = 3cm và đang được vận động theo hướng dương thì tiếp sau đó 0,25 s vật với li chừng là

Một hóa học điểm giao động điều tiết bám theo phương trình x = 3cos (πt + π/2) centimet, trộn giao động của hóa học điểm khi t = 1,0 s là

Trong giao động điều tiết, li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc biến hóa điều tiết bám theo thời hạn và

Phát biểu này tại đây về quan hệ thân thích li chừng, véc tơ vận tốc tức thời, vận tốc là đúng?

A

Trong giao động điều tiết véc tơ vận tốc tức thời và li chừng luôn luôn nằm trong chiều.

B

Trong giao động điều tiết véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc luôn luôn ngược hướng.

C

Trong giao động điều tiết vận tốc và li chừng luôn luôn ngược hướng.

Một con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang giao động điều tiết xung xung quanh địa điểm thăng bằng với chu kỳ luân hồi T = π/10 s. Đặt trục tọa chừng Ox ở ngang, gốc O bên trên địa điểm thăng bằng. Cho rằng khi t = 0, vật ở địa điểm với li chừng x = –1 centimet và được truyền véc tơ vận tốc tức thời 20 cm/s theo hướng dương. Khi bại liệt phương trình giao động của vật với dạng

A

x = 2 sin (20t – π/6) centimet.

B

x = 2 sin (20t – π/3) centimet.

C

x = 2 cos (20t – π/6) centimet.

Nếu lựa chọn gốc tọa chừng trùng với địa điểm thăng bằng thì ở thời gian t, biểu thức mối liên hệ thân thích biên chừng A, li chừng x, véc tơ vận tốc tức thời v và tần số góc của hóa học điểm giao động điều tiết là

Vật giao động điều tiết với phương trình x = Acos (ωt + φ). Đồ thị màn trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời giao động v vô li chừng x với dạng nào

Một vật giao động điều tiết khi qua loa địa điểm thăng bằng vật với véc tơ vận tốc tức thời v = đôi mươi cm/s và vận tốc cực lớn của vật là a = 2 m/s². Chọn t = 0 là khi vật qua loa địa điểm thăng bằng theo hướng âm của trục tọa chừng, phương trình giao động của vật là

C

x = 2cos (10t – π/2) centimet.

D

x = 2cos (10t + π/2) centimet.

Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng. Tại địa điểm thăng bằng xoắn ốc giãn nở ra 10 centimet. Cho vật giao động điều tiết. Ban đầu, vật với véc tơ vận tốc tức thời 40 cm/s và vận tốc –4 m/s². Lấy g = 10 m/s². Biên chừng giao động của vật là

D

4 centimet.

Một vật giao động điều tiết bám theo phương trình x = 5cos (2πt) centimet. Nếu bên trên 1 thời điểm này bại liệt vật đang sẵn có li chừng x = 3cm và đang được vận động theo hướng dương thì tiếp sau đó 0,25 s vật với li chừng là

Một vật giao động điều tiết khi vật với li chừng x1 = 3cm thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó là v1 = 40cm/s, khi vật qua loa địa điểm thăng bằng vật với véc tơ vận tốc tức thời v2 = 50cm. Li chừng của vật khi với véc tơ vận tốc tức thời v3 = 30cm/s là

Một hóa học điểm tiến hành giao động điều tiết với chu kì T = 3,14s và biên chừng A = 1m. Tại thời gian hóa học điểm trải qua địa điểm thăng bằng thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó có tính rộng lớn bằng

Phương trình giao động của một vật giao động điều tiết với dạng x = 6cos (10πt + π) (cm). Li chừng của vật khi trộn giao động vị π/3 là

Một vật giao động điều tiết, vô thời hạn 1 phút vật tiến hành được 30 giao động. Chu kì giao động của vật là

Một vật giao động điều tiết với phương trình giao động là x = 5cos(2πt + π/3) (cm). Tốc chừng của vật khi với li chừng x = 3 centimet là

Một vật giao động điều tiết với phương trình giao động là x = 5cos (2πt + π/3) (cm). Lấy π² = 10. Gia tốc của vật khi với li chừng x = 3cm là

Một vật giao động điều tiết bên trên đoạn trực tiếp nhiều năm 10cm và tiến hành 50 giao động vô thời hạn 78,5 giây. Tìm véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc của vật khi trải qua địa điểm với li chừng x = –3 centimet bám theo khunh hướng về địa điểm thăng bằng.

A

v = 0,16 m/s và a = 48 cm/s².

B

v = 0,16 m/s và a = 0,48 cm/s².

C

v = 16 m/s và a = 48 cm/s².

Một vật giao động điều tiết khi vật với li chừng x1 = 3cm thì véc tơ vận tốc tức thời của vật là v1 = 40cm/s, khi vật qua loa địa điểm thăng bằng thì véc tơ vận tốc tức thời của vật là v2 = 50cm/s. Tần số của giao động điều tiết là

Một vật giao động điều tiết bên trên quy trình nhiều năm 40cm. Khi vật ở địa điểm x = 10cm thì vật với véc tơ vận tốc tức thời là v = 20π cm/s. Chu kì giao động của vật là

Một vật giao động điều tiết dọc từ trục Ox. Vận tốc của vật khi qua loa địa điểm thăng bằng là 62,8cm/s và vận tốc ở địa điểm biên là 2 m/s². Lấy π² = 10. Biên chừng và chu kì giao động của vật theo lần lượt là