trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là