tony and toby have a lot in

Câu hỏi:

06/04/2020 40,421

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: tony and toby have a lot in

Tony and Toby have a lot in ________with each other

A. common

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Thành ngữ: have a lot in common with [ có tương đối nhiều điểm cộng đồng với ai đó]

Câu này dịch như sau: Tony và Toby có tương đối nhiều điểm cộng đồng với nhau

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Many young people lack skills, good education, and financial đồ sộ settle in the urbanareas where many jobs are found

A. lack

B. financial

C. urbanareas

D. are found

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

All the boys are good at cooking, but ________is as good as the girls

A. either

B. neither

C. every

D. none

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

No thành viên in the team came đồ sộ his birthday các buổi tiệc nhỏ. But Julia did come

A. Every thành viên in the team came đồ sộ his birthday party

Xem thêm: species become extinct or endangered

B. Not only did Julia come đồ sộ his birthday các buổi tiệc nhỏ but also other members did

C. Julia was the only thành viên in the team đồ sộ come đồ sộ his birthday party

D. Julia was one of the members who came đồ sộ his birthday party

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. complete

B. command

C. common

D. community

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

All the ideas were good, but Michael ________the best plan of all

A. came up

B. came up with

C. got on with

D. put on

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. smooth

B. path

C. month

Xem thêm: mục đích của sơ đồ khối là gì

D. depth