tổng số phần bằng nhau

Toán tổng tỉ lớp 4 là sự tạo nên quá nhiều trở ngại cho những em, yên cầu những em cần phải có trí tuệ chất lượng tốt. Các em nằm trong vuihoc mò mẫm hiểu việc này nhé!

Bạn đang xem: tổng số phần bằng nhau

Sau đó là 5 dạng toán tổng tỉ lớp 4 được mamnonlienninh.edu.vn tổ hợp. Phụ huynh với mọi em nhập cuộc học hành, tập luyện và gia tăng tăng kiến thức và kỹ năng về sự việc này. 

1. 5 dạng toán tổng tỉ lớp 4 thông thường gặp

Cách thực hiện công cộng của dạng toán này:

cách thực hiện sinh hoạt tổng tỉ chung

1.1. Dạng toán tổng tỉ lớp 4 cơ bản

1.1.1. Bài toán

Cho dữ khiếu nại biết tổng, tỉ số của nhì số. Tìm độ quý hiếm của từng số.

1.1.2 Bài tập

Bài 1: Mẹ và An trong năm này 45 tuổi hạc, biết tuổi hạc An vì thế \(\Large\dfrac{1}{4}\) tuổi của u. Hỏi u từng nào tuổi hạc ? con cái từng nào tuổi hạc ?

Bài 2: Huy và Hưng đem 235 viên bi, biết số bi của Huy vì thế \(\Large\dfrac{2}{3}\) số bi của Hưng. Tìm số bi của Hưng và Huy.

Bài 3: Khối 4 và 5 đem 396 học viên, biết số học viên lớp 5 vì thế \(\Large\dfrac{4}{5}\) số học viên lớp 4. Hỏi từng khối đem từng nào học tập sinh?

1.1.3. Cách giải

Bài 1:

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị số phần vì thế nhau

Tổng số phần đều nhau :

1 + 4  = 5 (phần)

Giá trị một trong những phần :

45 : 5 = 9 (tuổi)

Số tuổi hạc của An là :

1 x 9 = 9 (tuổi)

Số tuổi hạc của Mẹ là :

4 x 9 = 36 (tuổi)

Vậy tuổi hạc của Mẹ là 36 (tuổi), tuổi hạc của con cái là 9 (tuổi)

Bài 2:

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị số phần vì thế nhau

Tổng số phần đều nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Gía trị của một phần là:

235 : 5 = 47 (viên)

Số viên bi của Huy là:

47 x 2 = 94 (viên)

Số viên bi của Hưng là:

47 x 3 = 141 (viên)

Vậy số bi của Hưng là 141 viên bi, số bi của Huy là 94 viên.

Bài 3:

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị số phần vì thế nhau

Tổng số phần đều nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

Giá trị của một phần là:

396 : 9 = 44 (học sinh)

Số học viên của khối 5 là:

44 x 4 = 176 (học sinh)

Số học viên của khối 4 là:

44 x 5 = 220 (học sinh)

Vậy số học viên khối 4 là 220 học viên, số học viên của khối 5 là 176 học viên.

1.2. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ

1.2.1. Bài toán

Bài toán cho thấy thêm những dữ khiếu nại phụ, tỉ số. Yêu cầu mò mẫm tổng.

1.2.2. Bài tập

Bài 1: Cho hình chữ nhật đem chu vi 150m. lõi chiều lâu năm vì thế \(\Large\dfrac{2}{3}\) chiều rộng lớn. Tính diện tích S hình chữ nhật

Bài 2: Có 2 kho chứa chấp thóc, biết kho loại nhất chỉ chứa chấp được 76 tấn thóc. Số thóc ở kho loại nhì vì thế \(\Large\dfrac{3}{2}\) số thóc ở kho loại nhất. Hỏi cả hai kho chứa chấp từng nào tấn thóc?

1.2.3. Cách giải

Bài 1:

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị số phần vì thế nhau

Tổng số phần đều nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình nhật là: 150 : 2 = 75 (m)

Gía trị của một phần là: 75 : 5 = 15 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 15 x 2 = 30 m

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45 m

Diện tích hình chữ nhật là: 30 x 45 = 1350 (\(m^2\))

Vậy diện tích S hình chữ nhật là 1350 \(m^2\)

Bài 2:

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị những phần vì thế nhau

Số thóc ở kho loại nhì là (76 x 3) : 2 = 114 tấn

Số thóc ở cả nhì kho là 76 + 114 = 190 tấn

Vậy cả nhì kho đem 190 tấn

1.3. Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)

1.3.1. Bài toán

Cho biết tổng, tỉ số ở dạng ẩn. Yêu cầu mò mẫm độ quý hiếm của từng trở nên phần

1.3.2. Bài tập

Bài 1: Hai xe cộ chở 35 tấn gạo. 3 lần xe cộ loại nhất vì thế 4 lần xe cộ loại nhì. Hỏi từng xe cộ chở được từng nào tấn gạo?

Bài 2: Bác An và chưng Bình thực hiện được toàn bộ 108 thành phầm. Trong số đó chưng An thao tác vô 5 giờ, chưng Bình thao tác vô 7 giờ và nấc thao tác của từng người như nhau. Hỏi từng chưng thực hiện được từng nào sản phẩm?

Bài 3: Chu vi hình chữ nhật là 630 centimet, chiều lâu năm hấp tấp rưỡi chiều rộng lớn. Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn của hình ê.

1.3.3. Bài giải

Bài 1:

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị những phần vì thế nhau

Ta đem 3 lần xe cộ loại nhất vì thế 4 lần xe cộ loại nhì. Hay xe cộ loại nhất vì thế \(\Large\dfrac{4}{3}\) xe cộ loại hai

Tổng số phần đều nhau là: 4 + 3 = 7 (phần)

Gía trị của một phần là 35 : 7 = 5 (tấn)

Xe loại nhất chở được số tấn gạo là 5 x 4 = 20 tấn

Xe loại nhì chở được số tấn gạo là 5 x 3 = 15 tấn

Vậy xe cộ loại nhất chở được 15 tấn gạo, xe cộ loại nhì chở được 15 tấn gạo.

Bài 2:

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị những phần vì thế nhau

Vì năng suất thao tác như nhau nên thời hạn chưng An thực hiện hấp tấp \(\Large\dfrac{5}{7}\) thời hạn chưng Bình thực hiện. Nên tổng những phần đều nhau là: 5 + 7 = 12 (phần)

Gía trị của một phần là: 108 : 12 = 9 (sản phẩm)

Trong 5 giờ chưng An thực hiện được số thành phầm là: 5 x 9 = 45 (sản phẩm)

Trong 7 giờ chưng Bình thực hiện được số thành phầm là: 7 x 9 = 63 (sản phẩm)

Vậy chưng An là được 45 thành phầm, chưng Bình thực hiện được 63 thành phầm.

Bài 3: 

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị số phần vì thế nhau

Chiều lâu năm hấp tấp rưỡi chiều rộng lớn hoặc chiều lâu năm bằng \(\Large\dfrac{3}{2}\) chiều rộng

Tổng số phần đều nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)

Tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 630 : 2 = 315 (m)

Gía trị của một phần là: 315 : 5 = 63 (m)

Xem thêm: delta là gì

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 63 x 3 = 189 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 63 x 2 = 126 (m)

Vậy chiều lâu năm là 189 m, chiều rộng lớn là 126 m.

1.4. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)

1.4.1. Bài toán

Cho việc ẩn cả tổng và tỉ, biết tài liệu phụ kèm theo. Yêu cầu mò mẫm từng bộ phận tiếp sau đó mò mẫm tổng

1.4.2. Bài tập

Bài 1: Tìm nhì số đương nhiên. lõi khoảng nằm trong của nhì số vì thế 143 và \(\Large\dfrac{1}{6}\) số loại nhất vì thế \(\Large\dfrac{1}{7}\) số loại nhì.

Bài 2: Cha rộng lớn con cái 30 tuổi hạc, biết \(\Large\dfrac{1}{2}\) tuổi hạc con cái vì thế \(\Large\dfrac{1}{8}\) tuổi hạc phụ thân và vì thế \(\Large\dfrac{1}{14}\) tuổi hạc ông. Tính tuổi hạc từng người lúc này.

Bài 3:  Hai số đem tổng là \(\Large\dfrac{1}{4}\) và thương cũng chính là \(\Large\dfrac{1}{4}\). Tìm 2 số ê.

1.4.3. Cách giải

Bài 1:

Sơ thiết bị số phần vì thế nhau:

sơ thiết bị những phần vì thế nhau

Tổng của 2 số là: 143 x 2 = 286

Tổng những phần đều nhau là: 6 + 7 = 13 (phần)

Gía trị của một phần là: 286 : 13 = 22

Số loại nhất là: 22 x 6 = 132

Số loại nhì là: 22 x 7 = 154

Vậy số loại nhất là 132, số loại nhì là 154.

Bài 2: 

\(\Large\dfrac{1}{2}\) tuổi hạc con cái vì thế \(\Large\dfrac{1}{8}\) tuổi hạc phụ thân tức là tuổi hạc phụ thân hấp tấp 4 thứ tự tuổi hạc con cái hoặc tuổi hạc con cái vì thế \(\Large\dfrac{1}{4}\) tuổi hạc của bố

Hiệu những phần đều nhau của phụ thân và con cái là: 4 - 1 = 3 (phần)

Gía trị của một phần là: 30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của con cái là 10 tuổi

Tuổi của phụ thân là 10 x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi của ông là 10 : 2 x 14 = 70 (tuổi)

Vậy tuổi hạc của con cái là 10 tuổi hạc, tuổi hạc của phụ thân là 40 tuổi hạc , tuổi hạc của ông là 70 tuổi hạc.

Bài 3:

Thương là \(\Large\dfrac{1}{4}\) hoặc số loại nhất vì thế \(\Large\dfrac{1}{4}\) số loại hai

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Gía trị của một phần là: \(\Large\dfrac{1}{4}\) : 5 = \(\Large\dfrac{1}{20}\)

Số loại nhất là: \(\Large\dfrac{1}{20}\)

Số loại nhì là: \(\Large\dfrac{1}{20}\) x 4 = \(\Large\dfrac{1}{5}\)

Vậy số loại nhất là \(\Large\dfrac{1}{20}\), số loại nhì là \(\Large\dfrac{1}{5}\)

1.5. Dạng ẩn nguyệt lão liên hệ

1.5.1. Bài tập

Bài 1: Một vỏ hộp bi đem 48 viên bi bao gồm 3 màu xanh da trời, đỏ lòm, vàng. lõi số bi xanh xao vì thế tổng số bi đỏ lòm và vàng, số bi xanh xao nằm trong số bi đỏ lòm hấp tấp 5 thứ tự số bi vàng. Hỏi từng loại đem từng nào viên bi?

Bài 2: Hình chữ nhật đem chu vi 64cm. Nếu tách chiều rộng lớn 2cm, tăng chiều lâu năm 2cm thì được hình chữ nhật mới nhất đem chiều lâu năm hấp tấp 3 thứ tự chiều rộng lớn. Tính chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu.

Bài 3: Một ngôi trường tè học tập đem toàn bộ 567 học viên. lõi rằng với 5 học viên phái nam thì đem 2 học viên phái đẹp. Hỏi ngôi trường tè học tập ê đem từng nào học viên nam? Bao nhiêu học viên nữ?

1.5.2. Bài giải

Bài 1:

Gọi số bi xanh xao là a

số bi đỏ lòm là b

số bi vàng là c

Theo bài xích cho:

Số bi xanh xao vì thế tổng số bi đỏ lòm nằm trong vàng: a = b +c    (1)

Số bi xanh xao nằm trong bi đỏ lòm hấp tấp 5 thứ tự số bi vàng: a + b = 5 x c  (2)

Thay (1) vô (2) tớ có:

b + c + b = 5 x c

2b = 4c

b = 2c (3)

Thay (3) vô 1 tớ có: a = 2c + c = 3 x c (4)

Ta đem tổng số bi là a + b + c = 48

Thay (3), (4) vô biểu thức bên trên tớ có:

3 x c + 2 x c + c = 48

6 x c = 48

c = 8 (bi vàng)

Số bi xanh xao là 8 x 3 = 24 viên

Số bi đỏ lòm là 8 x 2 = 16 viên

Vậy số bi xanh xao là 24 viên, số bi đỏ lòm là 16 viên, số bi vàng là 8 viên

Bài 2:

Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là a

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật là b

Tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật là: a + b = 32 (cm)   (1)

Nếu tách chiều rộng lớn lên đường 2cm tớ được chiều rộng lớn mới nhất là: b - 2 (cm)

Nếu tăng chiều lâu năm tăng 2cm tớ được chiều lâu năm mới nhất là: a + 2 (cm)

Chiều lâu năm hấp tấp 3 thứ tự chiều rộng lớn nên: a + 2 = 3x (b - 2) (2)

Thay (2) vô (1) tớ có

3b - 8 + b = 32

4b = 40

b = 10

Chiều lâu năm hình chữ nhật là 32 - 10 = 22 cm

Vậy chiều lâu năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu thứu tự là 22cm, 10cm

Bài 3: 

Theo đề mang đến 5 học viên phái nam thì đem 2 học viên phái đẹp tức là số học viên phái nam vì thế \(\Large\dfrac{5}{2}\) số học viên nữ

Tổng số phần đều nhau là: 5 + 2 = 7 (phần)

Gía trị của một phần là: 567 : 7 = 81 (học sinh)

Số học viên phái nam là: 81 x 5 = 405 học tập sinh

Số học viên phái đẹp là: 81 x 2 = 162 học tập sinh

Vậy số học viên phái nam là 405, số học viên phái đẹp là 162.

2. Bài tập luyện tự động luyện toán tổng tỉ lớp 4 (có đáp án)

2.1. Bài tập

Bài 1: Trung bình nằm trong của 2 số là 440. Nếu tớ thêm một chữ số 0 vô ở bên phải số nhỏ xíu thì tớ được số rộng lớn. Tìm 2 số ê.

Bài 2: Tìm số đương nhiên. lõi rằng nếu như tớ thêm nữa ở bên phải của số ê một chữ số 2 thì tớ được số mới nhất. Tổng của số mới nhất và số cũ là 519.

Bài 3: Tìm nhì số đem tổng là 128. lõi rằng nếu như xoá lên đường chữ số 6 ở mặt hàng đơn vị chức năng của số rộng lớn tớ được số nhỏ xíu.

Bài 4: Tổng số tuổi hạc lúc này của nhì ông cháu là 62 tuổi. Năm năm tiếp theo tuổi hạc ông sẽ hấp tấp 7 lần tuổi hạc con cháu. Tính tuổi hạc từng người hiện tại nay?

Bài 5: Trung bình nằm trong của 3 số là 195. Nếu thêm một chữ số 0 vô ở bên phải số loại nhì thì được số loại nhất, nếu như hấp tấp 4 thứ tự số loại nhì thì được số loại phụ thân. Tìm 3 số ê.

2.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1

Số rộng lớn là 800, số nhỏ xíu là 80.

Bài 2

Đáp án: 173.

Bài 3

Số rộng lớn là 67, số nhỏ xíu là 61.

Bài 4

Tuổi ông là 59 tuổi hạc, tuổi hạc con cháu là 4 tuổi hạc.

Bài 5

Số loại nhất là 130, số loại nhì là 13, số loại phụ thân là 52.

Như vậy bài xích học toán tổng tỉ lớp 4 hôm ni mamnonlienninh.edu.vn vẫn cũng cung cấp những kiến thức và kỹ năng, cơ hội giải và bài xích tập luyện nhằm học viên rèn luyện gia tăng Chắn chắn kiến thức và kỹ năng. Dường như bố mẹ và những em xem thêm tăng những khóa đào tạo toán trực tuyến bên trên mamnonlienninh.edu.vn để học hành chất lượng tốt rộng lớn.

Xem thêm: 1 feet bằng bao nhiêu centimet