tốc độ truyền sóng là tốc độ

  1. SHub-icon

    Trang chủ

    Bạn đang xem: tốc độ truyền sóng là tốc độ

  2. Lớp 12

  3. Tốc chừng truyền sóng là tốc độ

hint-header

Cập nhật ngày: 23-05-2022


Chia sẻ bởi: Từ Minh Quang


Tốc chừng truyền sóng là tốc độ

A

vận động của những thành phần vật hóa học.

B

xê dịch của mối cung cấp sóng.

C

truyền trộn xê dịch.

D

xê dịch của những thành phần vật hóa học.

Chủ đề liên quan

Khi sóng âm truyền kể từ môi trường xung quanh không gian vô môi trường xung quanh nước thì

A

chu kì của chính nó tăng.

B

tần số của chính nó không bao giờ thay đổi.

C

bước sóng của chính nó tách.

D

bước sóng của chính nó không bao giờ thay đổi.

Chọn tuyên bố sai về quy trình Viral của sóng cơ học?

A

Là quy trình truyền tích điện.

B

Là quy trình truyền xê dịch vô môi trường xung quanh vật hóa học theo dõi thời hạn.

C

Là quy trình truyền trộn xê dịch.

D

Là quy trình Viral những thành phần vật hóa học vô không khí và theo dõi thời hạn.

Kết luận này sau đấy là sai Lúc nói tới đặc thù của việc truyền sóng vô môi trường?

A

Sóng tương truyền với véc tơ vận tốc tức thời hữu hạn.

B

Quá trình truyền sóng cũng chính là quy trình truyền tích điện.

C

Sóng tương truyền ko đem theo dõi vật hóa học của môi trường xung quanh.

D

Sóng càng mạnh tương truyền càng nhanh chóng.

Bước sóng là khoảng cách thân thích nhì điểm

A

bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại ngược trộn.

B

ngay sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

C

ngay sát nhau nhất nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

D

bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

Chọn tuyên bố sai?

A

Vận tốc của sóng là véc tơ vận tốc tức thời xê dịch của những thành phần xê dịch.

B

Cách sóng là quãng đàng sóng truyền được vô một chu kỳ luân hồi xê dịch.

C

Tần số của sóng là tần số xê dịch của những thành phần xê dịch.

D

Chu kỳ của sóng là chu kỳ luân hồi xê dịch của những thành phần xê dịch.

Chọn tuyên bố sai Lúc trình bày về sự việc Viral sóng cơ?

A

Năng lượng được Viral theo dõi sóng.

B

Trạng thái xê dịch được Viral theo dõi sóng.

C

Pha xê dịch được Viral theo dõi sóng.

D

Phần tử vật hóa học Viral với vận tốc vì thế vận tốc truyền sóng.

Biên chừng sóng là

A

quãng đàng nhưng mà từng thành phần môi trường xung quanh tương truyền trong một giây.

B

khoảng cách thân thích nhì thành phần của sóng xê dịch ngược trộn.

C

50% khoảng cách thân thích nhì địa điểm xa xôi nhau nhất của từng thành phần môi trường xung quanh Lúc sóng truyền qua quýt.

D

khoảng cách thân thích nhì thành phần của môi trường xung quanh bên trên phương truyền sóng nhưng mà xê dịch nằm trong trộn.

Đối với sóng cơ học tập, sóng ngang

A

chỉ truyền được vô hóa học rắn và bể mặt mày hóa học lỏng.

B

truyền được vô hóa học rắn và hóa học lỏng.

C

truyền được vô hóa học rắn, hóa học khí và hóa học lỏng.

D

ko truyền được vô hóa học rắn.

Bước sóng là khoảng cách thân thích nhì điểm:

A

bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại ngược trộn.

B

ngay sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

C

ngay sát nhau nhất nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

D

bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

Khi nói tới sóng âm, tuyên bố này sau đấy là sai?

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương tây đua nhau xâu xé châu phi

A

Tại và một nhiệt độ chừng, vận tốc truyền sóng âm vô không gian nhỏ rộng lớn vận tốc truyền sóng âm nội địa.

B

Sóng âm truyền được trong số môi trường xung quanh rắn, lỏng và khí.

C

Sóng âm vô không gian là sóng dọc.

D

Sóng âm vô không gian là sóng ngang.

Chọn tuyên bố sai Lúc nói tới bước sóng?

A

Cách sóng là quãng đàng sóng tương truyền trong một chu kì.

B

Cách sóng là khoảng cách thân thích nhì điểm ngay sát nhau nhất bên trên phương truyền sóng xê dịch nằm trong trộn.

C

Trên phương truyền sóng, những điểm xa nhau một vài vẹn toàn chuyến bước sóng thì xê dịch nằm trong trộn.

D

Cách sóng là quãng đàng sóng tương truyền trong một giây.

Sóng cơ học tập Viral vô môi trường xung quanh đàn hồi với vận tốc v ko thay đổi, Lúc tăng tần số sóng lên gấp đôi thì bước sóng

A

tăng 4 chuyến.

B

tăng gấp đôi.

C

ko thay đổi.

D

tách gấp đôi.

Tốc chừng truyền sóng dựa vào vào

A

đặc thù của môi trường xung quanh.

B

độ dài rộng của môi trường xung quanh.

C

biên chừng sóng.

D

độ mạnh sóng.

Tốc chừng truyền sóng là tốc độ

A

vận động của những thành phần vật hóa học.

B

xê dịch của mối cung cấp sóng.

C

truyền trộn xê dịch.

D

xê dịch của những thành phần vật hóa học.

Khi sóng âm truyền kể từ môi trường xung quanh không gian vô môi trường xung quanh nước thì

A

chu kì của chính nó tăng.

B

tần số của chính nó không bao giờ thay đổi.

C

bước sóng của chính nó tách.

D

bước sóng của chính nó không bao giờ thay đổi.

Chọn tuyên bố sai về quy trình Viral của sóng cơ học?

A

Là quy trình truyền tích điện.

B

Là quy trình truyền xê dịch vô môi trường xung quanh vật hóa học theo dõi thời hạn.

C

Là quy trình truyền trộn xê dịch.

D

Là quy trình Viral những thành phần vật hóa học vô không khí và theo dõi thời hạn.

Kết luận này sau đấy là sai Lúc nói tới đặc thù của việc truyền sóng vô môi trường?

A

Sóng tương truyền với véc tơ vận tốc tức thời hữu hạn.

B

Quá trình truyền sóng cũng chính là quy trình truyền tích điện.

C

Sóng tương truyền ko đem theo dõi vật hóa học của môi trường xung quanh.

D

Sóng càng mạnh tương truyền càng nhanh chóng.

Bước sóng là khoảng cách thân thích nhì điểm

A

bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại ngược trộn.

B

ngay sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

C

ngay sát nhau nhất nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

D

bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà xê dịch bên trên nhì điểm bại nằm trong trộn.

Chọn tuyên bố sai?

A

Vận tốc của sóng là véc tơ vận tốc tức thời xê dịch của những thành phần xê dịch.

B

Cách sóng là quãng đàng sóng truyền được vô một chu kỳ luân hồi xê dịch.

C

Tần số của sóng là tần số xê dịch của những thành phần xê dịch.

D

Chu kỳ của sóng là chu kỳ luân hồi xê dịch của những thành phần xê dịch.

Chọn tuyên bố sai Lúc trình bày về sự việc Viral sóng cơ?

A

Năng lượng được Viral theo dõi sóng.

B

Trạng thái xê dịch được Viral theo dõi sóng.

C

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 1

Pha xê dịch được Viral theo dõi sóng.

D

Phần tử vật hóa học Viral với vận tốc vì thế vận tốc truyền sóng.