toán lớp 4 trang 164

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 164

Video chỉ dẫn giải

Tính những độ quý hiếm của những biểu thức: m + n; m - n; m × n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28                                      b) m = 2006, n = 17.

Phương pháp giải:

Thay độ quý hiếm của m, n nhập những biểu thức vẫn cho tới rồi tính độ quý hiếm biểu thức tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu m = 952, n = 28 thì:

   m + n = 952 + 28 = 980 ;                                m – n = 952 – 28 = 924

   m × n = 952 × 28 = 26656 ;                            m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006, n = 17 thì : 

   m + n = 2006 + 17 = 2023 ;                            m – n = 2006 – 17 = 1989

   m × n = 2006 × 17 = 34102 ;                          m : n = 2006 : 17 = 118

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 12054 : (15 + 67)

    29150 – 136 × 201

 b) 9700 : 100 + 36 × 12

    (160 × 5 – 25 × 4) : 4

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu lốt ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức sở hữu phép tắc tính nằm trong, phép tắc trừ, phép tắc nhân, phép tắc phân tách thì tớ tiến hành phép tắc tính nhân, phép tắc phân tách trước, phép tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82

                                = 147

    29150 – 136 × 201 = 29150 – 27336

                                 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 × 12 = 97 + 432

                                     = 529

   (160 × 5 – 25 × 4 ) : 4 = (800 – 100) : 4

                                      = 700 : 4

                                      = 175

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 36 × 25 × 4

    18 × 24 : 9

    41 × 2 × 8 × 5

b) 108 × (23 + 7)

    215 × 86 + 215 × 14

    53 × 128  43 × 128 

Phương pháp giải:

- sát dụng đặc thù phối kết hợp của phép tắc nhân nhằm group những số sở hữu tích là số tròn trặn chục, tròn trặn trăm ...

- sát dụng đặc thù nhân một số trong những với 1 tổng: a × (b + c) = a × b +  a × c.

- Áp dụng đặc thù nhân một số trong những với 1 hiệu: a × (b  c) = a × b   a × c.

Lời giải chi tiết:

a) 36 × 25 × 4 = 36 ×  (25 × 4)

                       = 36 × 100

                       = 3600

    18 × 24 : 9 = (18 : 9) × 24

                      = 2 × 24

                      = 48

    41 × 2 × 8 × 5 = (41 × 8) × (2 × 5)

Xem thêm: sơ đồ tư duy đất nước

                           = 328 × 10

                           = 3280

b) 108 × (23 + 7) = 108 × 30

                           = 3240

    215 × 86 + 215 × 14 = 215 × (86 + 14)

                                    = 215 × 100

                                    = 21500

    53 × 128  43 × 128 = (53  43) × 128

                                    = 10 × 128

                                    = 1280

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một cửa hàng tuần đầu bán tốt 319m vải vóc, tuần sau bán tốt nhiều hơn nữa tuần đầu 76m. Hỏi nhập nhị tuần tê liệt, tầm thường ngày cửa hàng bán tốt từng nào mét vải vóc, hiểu được cửa hàng Open toàn bộ những ngày nhập tuần ?

Phương pháp giải:

- Tính số vải vóc bán tốt nhập tuần loại nhị tớ lấy số vải vóc buôn bán nhập tuần loại nhất cùng theo với 76m.

- Tính số ngày nhập 2 tuần.

- Tính số vải vóc tầm thường ngày bán tốt tớ lấy số vải vóc bán tốt nhập cả nhị tuần phân tách cho tới số ngày nhập 2 tuần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tuần đầu: 319m vải

Tuần sau: nhiều hơn nữa tuần đầu 76m

Trung bình từng ngày: ....m?

Bài giải

Tuần sau cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là:

                 319 + 76 = 395 (m)

Số ngày cửa hàng Open nhập nhị tuần là:

                 7 \(\times\) 2 = 14 (ngày)

Trung bình thường ngày cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là:

                  (319 + 395) : 14 = 51 (m)

                                    Đáp số: 51m vải vóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một vỏ hộp bánh giá bán 24000 đồng và một chai sữa giá bán 9800 đồng. Sau lúc mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa, u sót lại 93 200 đồng. Hỏi khi đầu u sở hữu từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí mua sắm 2 vỏ hộp bánh = số chi phí mua sắm một hộp bánh × 2.

- Số chi phí mua sắm 6 chai sữa = số chi phí mua sắm 1 chai sữa × 6.

- Tính tổng số chi phí mua sắm 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa.

- Số chi phí khi đầu u sở hữu = số tiền mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa + số chi phí sót lại của u.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 vỏ hộp bánh: 24000 đồng

1 chai sữa: 9800 đồng

Mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa: sót lại 93200 đồng

Ban đầu: ... đồng?

Bài giải

Số chi phí mua sắm nhị vỏ hộp bánh là:

           24 000 × 2 = 48 000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 6 chai sữa là:

          9800 × 6 = 58 800 (đồng)

Mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa không còn số chi phí là:

          48 000 + 58 800 = 106 800 (đồng)

Số chi phí u có những lúc đầu là:

Xem thêm: mục đích của sơ đồ khối là gì

          93 200 + 106 800 = 200 000 (đồng)

                              Đáp số: 200 000 đồng.

Loigiaihay.com