tính giá trị biểu thức

Như thế này là cơ hội tính giá trị biểu thức? Khi tính giá trị biểu thức, tớ rất cần được Note những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân mò mẫm nắm rõ rộng lớn về phong thái tính giá trị biểu thức trong số tình huống ví dụ, bên cạnh đó thích nghi với một trong những dạng bài bác tập luyện về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức

Như tất cả chúng ta tiếp tục biết, biểu thức đó là sự phối hợp trong số những chữ, số vì thế những quy tắc toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những quy tắc tính cơ phiên bản, thổi lên lũy quá không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải rất có thể triển khai bên trên những vần âm (đại diện cho tới những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội giản dị thì tính giá trị biểu thức đó là người học tập nên áp dụng linh động, phối hợp trong số những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách cơ phiên bản nhằm đo lường và tính toán đi ra độ quý hiếm sau cuối của biểu thức được cho tới. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính giá trị biểu thức

Trong cơ hội tính giá trị biểu thức, tớ phải ghi nhận áp dụng linh động trong số những quy tắc tính cơ phiên bản sao cho tới tìm kiếm được sản phẩm đúng chuẩn nhất. Trong khi, Lúc giải những quy tắc toán, học viên cũng rất cần được ghi lưu giữ một trong những Note, quy tắc đề nghị nhằm vận dụng vô điều giải. 

Những cơ hội tính giá trị biểu thức tuy nhiên tất cả chúng ta thông thường bắt gặp bại là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, hoặc quy tắc nhân và quy tắc phân tách, tớ tiếp tục triển khai quy tắc tính kể từ trái khoáy lịch sự nên.
 • Nếu một biểu thức với khá đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu vô một biểu thức với lốt ngoặc đơn, tớ nên triển khai những quy tắc tính vô lốt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi triển khai quy tắc tính nằm trong, học viên cần thiết Note một trong những điều sau đây:
 • Nên group những số hạng với vô biểu thức sao cho tới trở nên group với tổng là những số tròn xoe chục, tròn xoe trăm, tròn xoe nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc thù giao phó hoán: Khi thay đổi khu vực của những số hạng vô một tổng thì sản phẩm của tổng vẫn không bao giờ thay đổi.
 • Luôn ghi lưu giữ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính giá trị biểu thức

Một số bài bác tập luyện tính giá trị biểu thức minh họa với đáp án

Bài tập luyện 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập luyện 2: Tính nhanh chóng độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập luyện 4: Tìm nó, biết:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247
 2. b) nó : 3 = 190 – 90
 3. c) nó – 8357 = 3829 x 2
 4. d) nó x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) nó : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) nó – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập luyện 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi siêu thị thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: đổi g sang ml

Mỗi ngày siêu thị bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu.

Bài tập luyện 6: Tú với 76 viên bi. Số bi của An vội vàng 5 thứ tự số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài tập luyện 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng với vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng vô sản phẩm số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách đằm thắm 2 số hạng tiếp tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng vô sản phẩm số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của sản phẩm số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài tập luyện 8: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng với vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng vô sản phẩm số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập luyện 9: Phát biểu này bên dưới đó là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những quy tắc tính cơ phiên bản không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện cho tới những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức với khá đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ triển khai quy tắc tính kể từ trái khoáy lịch sự nên.
 3. Nếu một biểu thức với khá đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu vô biểu thức với lốt ngoặc đơn, tớ triển khai những quy tắc tính vô lốt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài tập luyện 10: Giá trị của nó vô biểu thức bên dưới đó là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính láo lếu số và bài bác tập luyện ví dụ minh họa
 • Cách tính khoảng nằm trong và những vấn đề khoảng nằm trong cơ phiên bản và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, lưu giữ nhanh chóng, lưu giữ lâu, giản dị nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những cơ hội tính giá trị biểu thức, rưa rứa thích nghi với một trong những dạng bài bác tập luyện tính giá trị biểu thức. Chúc chúng ta đạt được sản phẩm cao vô môn Toán.

Xem thêm: bảng đơn vị tấn tạ yến