tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2


1. Circle the correct answer A, B or C lớn complete each sentence. 2. Complete the sentences with the past simple sườn of the given verbs. 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box. 4. Write complete sentences from the prompts. 5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm 2016 and 2018.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The past simple (Thì quá khứ đơn)

1. Circle the correct answer A, B or C lớn complete each sentence.

(Khoanh đáp án A, B hoặc C nhằm hoàn thành xong từng câu sau.)

1. Green School ____________ vegetables for an orphanage last spring.

A. is growing

B. grew           

C. grows

2. Children __________ plastic bottles for recycling a month ago.

A. are collecting

B. collect         

C. collected

3. We ___________ English lớn children in a primary school last summer.

A. are teaching      

B. taught         

C. teach

4. Our school club ___________ gloves for old people in nursing homes last winter.

A. made          

B. is making       

C. make

5. We ________ bottles lớn help the environment last month.

A. are reusing       

B. reuse           

C. reused

Phương pháp giải:

The past simple (Thì quá khứ đơn)

- Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những kể từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng chừng thời hạn vẫn qua chuyện trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

- Cấu trúc câu:

+ Câu khẳng định: S + V2/ed

+ Câu phủ định: S + did not + V (nguyên mẫu)

+ Câu hỏi: Did + S + V (nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. B

4. A

5. C

1. B

Green School grew vegetables for an orphanage last spring.

(Trường Green trồng rau xanh cho 1 trại trẻ em không cha mẹ nhập ngày xuân năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu sở hữu tín hiệu phân biệt "last spring" => thì quá khứ đơn: grow => grew

2. C

Children collected plastic bottles for recycling a month ago.

(Trẻ em vẫn thu gom chai vật liệu nhựa nhằm tái mét chế một mon trước.)

Giải thích: Trong câu sở hữu tín hiệu phân biệt "a month ago" => thì quá khứ đơn: collect => collected

3. B

We taught English lớn children in a primary school last summer.

(Chúng tôi dạy dỗ giờ Anh cho tới trẻ nhỏ ở một ngôi trường tè học tập nhập ngày hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu sở hữu tín hiệu phân biệt "last summer" => thì quá khứ đơn: teach => taught

4. A

Our school club made gloves for old people in nursing homes last winter.

(Câu lạc cỗ của ngôi trường công ty chúng tôi đã trải căng thẳng tay cho những người già nua nhập viện chăm sóc lão nhập ngày đông năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu sở hữu tín hiệu phân biệt "last winter" => thì quá khứ đơn: make => made

5. C

We reused bottles lớn help the environment last month.

(Tháng trước, công ty chúng tôi vẫn tái mét dùng những cái chai nhằm đảm bảo môi trường.)

Giải thích: Trong câu sở hữu tín hiệu phân biệt "last month" => thì quá khứ đơn: reuse => reused

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the past simple sườn of the given verbs.

(Hoàn trở nên câu với dạng quá khứ đơn của động kể từ vẫn cho tới.)

1. Care for Animals (take) ______ care of thousands of homeless dogs and cats last year.

2. _______ teenagers (join)______ Lending Hand in 2015?

3. We (help) ______ the elderly in a village last summer.

4. Last year, we (send) ______ textbooks lớn help children in a rural village.

5. Tom (volunteer) ______ lớn teach English in our village last winter.

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn dạng khẳng định: 

- Động kể từ sở hữu quy tắc: Ved

- Động kể từ bất quy tắc: cột thứ hai của bảng động kể từ bất quy tắc

Lời giải chi tiết:

1. took 2. Did ...join 3. helped 4. sent 5. volunteered

1. Care for Animals took care of thousands of homeless dogs and cats last year.

(Care for Animals vẫn che chở mặt hàng ngàn con cái chó và mèo vô gia cư nhập năm ngoái.)

2. Did teenagers join Lending Hand in 2015?

(Có cần thanh thiếu hụt niên vẫn nhập cuộc Lending Hand nhập năm năm ngoái không?)

3. We helped the elderly in a village last summer.

(Chúng tôi đã hỗ trợ những người dân già nua nhập một ngôi thôn nhập ngày hè năm ngoái.)

4. Last year, we sent textbooks lớn help children in a rural village.

(Năm ngoái, công ty chúng tôi vẫn gửi sách giáo khoa sẽ giúp đỡ hứng trẻ nhỏ ở một ngôi thôn vùng quê.)

5. Tom volunteered lớn teach English in our village last winter.

(Tom tự nguyện dạy dỗ giờ Anh ở thôn của công ty chúng tôi nhập ngày đông năm ngoái.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box.

(Hoàn trở nên câu với dạng trúng của động kể từ nhập sườn.)

      plant                       read                        cook                         recycle                      pick up                

1. The club members _______ food for patients every Sunday.

2. ____you ______those trees in the playground last month?

3. Nick and his friends _______ rubbish on the beach now.

4. Tom _______ the plastic bottles, and now he has some nice vases.

5. We often _______ books lớn old people in a nursing home page.

Lời giải chi tiết:

1. cook 2. Did...plant 3. are picking up 4. recycled 5. read

1. The club members cook food for patients every Sunday.

(Các member câu lạc cỗ nấu nướng món ăn cho tới người bị bệnh nhập công ty nhật mặt hàng tuần.)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn “every Sunday”, công ty ngữ số nhiều “the club members” => động kể từ không thay đổi.

2. Did you plant those trees in the playground last month?

(Các chúng ta vẫn trồng những cây tê liệt nhập sảnh đùa nhập mon trước à?)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ đơn “last month”, dạng thắc mắc => did you plant

3. Nick and his friends are picking up rubbish on the beach now.

Xem thêm: vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở nga sau cách mạng tháng 2

(Nick và những người dân chúng ta của anh ấy ấy đang được nhặt rác rưởi bên trên bãi tắm biển.)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì lúc này tiếp tục "now"; công ty ngữ “Nick and his friends” số nhiều => S + are V-ing.

4. Tom recycled the plastic bottles, and now he has some nice vases.

(Tom vẫn tái mét chế những cái chai vật liệu nhựa, và lúc này anh ấy vẫn sở hữu một vài cái lọ xinh xẻo.)

Giải thích: Dựa nhập nghĩa của câu, mệnh đề sau ở thì lúc này đơn (has) nên mệnh đề trước biểu diễn mô tả vấn đề xẩy ra trước tê liệt => sử dụng thì quá khứ đơn: recycle => recycled.

5. We often read books lớn old people in a nursing home page.

(Chúng tôi thông thường xem sách cho tới cụ già già nua nhập viện chăm sóc lão.)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn "often"; công ty ngữ “we" số nhiều nên động kể từ không thay đổi. 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write complete sentences from the prompts.

(Viết hoàn hảo câu nhờ vào kể từ cho tới sẵn.)

1. Last year / our club / donate/ books / children in rural areas.

2. children / send / you thank-you cards / a week ago?

3. I / teach / two children in grade 2 / last summer.

4. Last spring / we/ help / the elderly / nursing home page.

5. How/ you/ help / people / in flooded areas / last year?

Lời giải chi tiết:

1. Last year our club donated books lớn children in rural areas.

(Năm ngoái câu lạc cỗ của công ty chúng tôi vẫn tặng sách cho tới trẻ nhỏ ở vùng quê.)

Giải thích:

- Trong câu sở hữu "last year" nên sử dụng thì quá khứ đơn: donate => donated

- Cấu trúc: donate something lớn someone: quyên hùn đồ vật gi cho tới ai

2. Did children send you thank-you cards a week ago?

(Có cần trẻ nhỏ vẫn gửi bạn thiệp cảm ơn một tuần trước?)

Giải thích:

- Trong câu sở hữu "a week ago" nên sử dụng thì quá khứ đơn, dạng thắc mắc => did children send

- Cấu trúc: send someone something: gửi cho tới ai cái gì 

3. I taught two children in grade 2 last summer.

(Tôi dạy dỗ nhì đứa trẻ em lớp 2 nhập ngày hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu sở hữu "last summer" nên sử dụng thì quá khứ đơn: teach => taught 

4. Last spring we helped the elderly in the nursing home page.

(Mùa xuân năm ngoái công ty chúng tôi vẫn hỗ trợ những người dân già nua nhập viện chăm sóc lão.)

Giải thích:

- Trong câu sở hữu "last spring" nên sử dụng thì quá khứ đơn: help => helped

- Cụm từ: in the nursing home: nhập viện chăm sóc lão

5. How did you help people in flooded areas last year?

(Các chúng ta vẫn hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ra sao nhập năm ngoái?)

Giải thích: Trong câu sở hữu "last year" nên sử dụng thì quá khứ đơn, dạng thắc mắc Wh => How did you help

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm 2016 and 2020.

(Làm việc theo đòi cặp. Tom tới từ Đội Chữ thập đỏ au. Nhìn nhập bảng và chất vấn Tom về plan của anh ấy ấy nhập năm năm 2016 và 2018.)

Projects / Year (Dự án / Năm)

Activities (Các hoạt động)

Help Lonely People / 2016

(Giúp hứng người neo đơn / 2016)

- help 200 lonely people

(giúp 200 người neo đơn)

- answer calls from lonely people

(trả tiếng những cuộc gọi kể từ người neo đơn)

- visit museums with them

(tham quan tiền kho lưu trữ bảo tàng với họ)

Support Ill People / 2020

(Giúp hứng người bị bệnh)

- help ill people at their home

(giúp người bị căn bệnh tận nơi của họ)

- read books lớn ill people

(đọc sách cho những người bị bệnh)

Example: (Ví dụ)

Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in năm 2016.

Lan: What did you do?

Tom: We helped 200 lonely people …

Lời giải chi tiết:

1. Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in năm 2016.

             (Tôi tới từ Hội Chữ thập đỏ au. Tôi vẫn thao tác làm việc nhập dự án công trình Help Lonely People nhập năm năm 2016.)

    Lan: What did you do?

            (Bạn đã trải gì?)

   Tom: We helped 200 lonely people.

           (Chúng tôi đã hỗ trợ 200 người neo đơn.)

   Lan: What else?

           (Còn gì nữa?)

   Tom: I also answered calls from lonely people and visited museums with them.

           (Tôi đã và đang vấn đáp những cuộc gọi kể từ những người dân đơn độc và cút thăm hỏi những viện kho lưu trữ bảo tàng cùng theo với bọn họ.)

2. Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Support Ill People project in 2020.

            (Tôi tới từ Hội Chữ thập đỏ au. Tôi vẫn thao tác làm việc nhập dự án công trình Hỗ trợ những người dân bị căn bệnh nhập năm 2020.)

    Nga: What did you do?

           (Bạn đã trải gì?)

    Tom: I and my friends helped ill people at their homes.

            (Tôi và những người dân chúng ta của tôi vẫn hỗ trợ những người dân nhức yếu hèn tận nơi của mình.)

    Nga: What did you tự on the Support Ill People project in 2020, Tom?

           (Bạn đã trải gì nhập dự án công trình Hỗ trợ người căn bệnh nhập năm 2018, Tom?)

   Tom: I read books lớn ill people.

           (Tôi xem sách cho tới những người dân bị căn bệnh.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations. 3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1-3) next lớn its benefit (A - E). 4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want lớn join. Give reasons. 5. Work in groups. Discuss which activity each thành viên of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Prese

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích lớn tự at your school. 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column. 5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích lớn join, and why. Report your group’s answer lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 2

  1. What community activities are the children doing in the pictures? 2. Listen lớn Tom and Linda talking about their community activities last summer. Circle the correct answers. 3. Listen again and fill in each blank with no more than thở two words. 4. Read Tom's gmail lớn Nam about his school activities last summer. 5. You are Nam. Now write an gmail of about 70 words lớn Tom about your school activities last summer. Start your gmail as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Looking back

  1. Complete the table with the words and phrases from the box. 2. Complete each sentence with one phrase from 1. Remember lớn use the correct forms of the verbs. 3. Use the correct sườn of the verbs from the box lớn complete the passage. 4. Write full sentences about the activities the students did lớn help their community last year.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Project

  Work in groups. 1. Think about some environmental problems in your neighbourhood. 2. Discuss and find the answers lớn the questions. 3. Present them lớn your class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.