tiếng anh 9 unit 5 communication

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 5 communication

Video chỉ dẫn giải

1. Listen to lớn the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe công tác 4Teen. Xem những câu sau câu này đích thị (T), câu này sai (F).)

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: Welcome to lớn our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This mô tả tìm kiếm won't include the proper names of any places. My three contestants have to lớn work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

Duong: Sounds easy.

Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.

Mary: Exciting!

Ann: Now, tự all of you understand how to lớn play the game?

Mary, Linda, and Duong: Yes.

Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

Tạm dịch:

Ann: Chào mừng chúng ta cho tới với công tác trò đùa có tên 'Cái gì là gì?'. Xin xin chào tía vị khách hàng chào Mary, Linda và Dương, những người dân tiếp tục nhập cuộc nhập trò đùa ngày ngày hôm nay.

Mary, Linda, và Duong: Chào ban đêm, từng người!

Ann: Bây giờ, những quy tắc của trò đùa rất rất giản dị và đơn giản. Tôi tiếp tục phát âm sáu câu tế bào miêu tả một trong mỗi kỳ quan liêu của nước ta, ngẫu nhiên hoặc tự tạo. Mô miêu tả này sẽ không còn bao hàm thương hiệu đúng mực của ngẫu nhiên vị trí này. Ba sỹ tử nên lần rời khỏi điều vi diệu là gì. Ai vấn đáp đúng mực trước tiên là kẻ thắng lợi.

Dương: Nghe dường như dễ dàng.

Ann: Vâng, tất cả chúng ta hãy coi ... chúng ta là kẻ thắng lợi và có được một phần quà quan trọng đặc biệt nếu như chúng ta cũng có thể thể hiện câu vấn đáp đúng mực trước lúc tôi phát âm không còn cả 6 câu. Nhưng nếu như bạn thể hiện câu vấn đáp ko đúng mực, các bạn sẽ bị nockout ngoài vòng đùa tê liệt.

Mary: Thật thú vị!

Ann: Bây giờ, thực hiện toàn bộ chúng ta hiểu luật chơi?

Mary, Linda, và Dương: Vâng.

Ann: OK, vậy tất cả chúng ta hãy chính thức 'Cái gì là gì? '!

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

1. F

The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

(MC tiếp tục phát âm 5 câu tế bào miêu tả một trong mỗi cảnh sắc của nước ta.)

2. T

The MC won't mention the proper names of any place in her mô tả tìm kiếm.

(MC sẽ không còn nhắc đến thương hiệu đúng mực của ngẫu nhiên vị trí này nhập tế bào miêu tả của cô ý ấy.)

3. F

The players have to lớn work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

(Người đùa nên lần rời khỏi vị trí của kì quan liêu tê liệt và ai là kẻ thể hiện câu vấn đáp đúng mực trước tiên tiếp tục thắng.)

4. T

If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

(Nếu ngẫu nhiên người đùa này hoàn toàn có thể thể hiện câu vấn đáp đúng mực trước lúc MC triển khai xong việc phát âm toàn bộ những thắc mắc, anh / cô ấy tiếp tục là kẻ thắng lợi và có được một phần quà quan trọng đặc biệt.)

5. F

If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to lớn continue the game.

(Nếu ngẫu nhiên người đùa này vấn đáp sai trước lúc MC triển khai xong việc phát âm toàn bộ những câu, anh tớ vẫn được quy tắc nối tiếp trò đùa.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to lớn the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.

(Nghe phần tiếp sau. Sau tê liệt điền nhập địa điểm rỗng những từ/số nhưng mà chúng ta nghe được.)

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1)_____ part of our country. Duong, tự you want to lớn risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2)        __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not bủ.

Ann: OK, sánh I will continue with the sentence. It's situated in a national (3)_______

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, sánh you win this round of game and get a special gift.

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the central part of our country. Duong, tự you want to lớn risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?

Xem thêm: tập làm một bài thơ lục bát

Mary: No, not yet.

Linda: Not bủ.

Ann: OK, sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national park.

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, sánh you win this round of the game and get a special gift.

Tạm dịch:

Ann: Câu đầu tiên: tê liệt là 1 trong kỳ quan liêu ngẫu nhiên ở trung tâm của non sông tất cả chúng ta. Dương, chúng ta cũng muốn nguy hiểm trả lời?

Dương: Vâng, thiệt dễ dàng và đơn giản. Đó là Động Phong Nha.

Ann: Không, van nài lỗi này là ko đúng mực. Vì vậy, chúng ta bị nockout ngoài vòng này, Dương!

Dương: Ôi trời!

Ann: Câu loại hai: tê liệt là 1 trong hố động ngoạn mục nằm tại vị trí chừng cao 200 mét đối với mực nước biển lớn sát nhánh tây của đàng đường cao tốc. Các chúng ta sở hữu câu vấn đáp ko, Mary và Linda?

Mary: Không, tôi vẫn ko.

Linda: Tôi không

Ann: OK, nên là tôi tiếp tục nối tiếp câu loại tía. Nó trực thuộc một khu dã ngoại công viên vương quốc.

Linda: Có nên này là Hang đá ở Kiên Giang?

Ann: Không, Kiên Giang ko nên là trung tâm của non sông, Linda. Vì vậy, tất cả chúng ta chỉ với một người, Mary, giờ đây vẫn nối tiếp trò đùa.

Mary: Rất lo ngại lắng!

Ann: Và câu loại tư: hố động đã và đang được một người nam nhi khu vực trừng trị hiện nay nhập năm 2005.

Mary: Tôi biết. Phải là Thiên đàng hoặc Động Thiên đàng ở Quảng Bình.

Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! Quý Khách đã mang rời khỏi câu vấn đáp đúng mực trước lúc tôi phát âm câu loại sáu, nên là chúng ta tiếp tục giành thắng lợi nhập trò đùa này và có được một phần quà quan trọng đặc biệt.

Lời giải chi tiết:

1. central

2. 200

3. park

4. discovered

5. Paradise

First sentence: it's a natural wonder in the (1) central part of our country. Duong, tự you want to lớn risk the answer?

(Câu đầu tiên: tê liệt là 1 trong kỳ quan liêu vạn vật thiên nhiên ở miền Trung VN. Dương, chúng ta cũng muốn nguy hiểm vấn đáp không?)

Second sentence: it's a spectacular cave located (2) 200 metres above sea level near the west branch of a highway. 

(Câu loại hai: tê liệt là 1 trong hố động ngoạn mục nằm tại vị trí chừng cao 200 mét đối với mực nước biển lớn sát nhánh phía tây của đàng đường cao tốc.)

OK, sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national (3) park.

(OK, nên là tôi tiếp tục nối tiếp với câu loại 3. Nó trực thuộc một khu dã ngoại công viên vương quốc.)

And the fourth sentence: the cave (4) discovered by a local man in 2005.

(Và câu loại tư: hố động được trừng trị hiện nay tự một người nam nhi khu vực nhập năm 2005.)

I know. It must be Thien Duong or (5) Paradise Cave in Quang Binh.

(Tôi biết. Đó nên là Thiên Đường hoặc Động Thiên Đường ở Quảng Bình.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.

(Viết 6 câu mô tả những kì quan liêu ở nước ta nhưng mà chúng ta biết.)

Lời giải chi tiết:

Ha Long Bay is a famous beauty-spot in the North-east coast of Vietnam, belongs to lớn Quang Ninh province, 151km far from Hanoi to lớn the east.

(Vịnh Hạ Long là 1 trong thắng cảnh phổ biến ở bờ biển lớn Đông Bắc của nước ta, nằm trong tỉnh Quảng Ninh, cơ hội TP Hà Nội 151 km về phía nhộn nhịp.)

This is one of Vietnam's tourist destinations recognized by UNESCO as a World Natural Heritage.

(Đây là 1 trong trong mỗi điểm du ngoạn của nước ta được UNESCO thừa nhận là di tích vạn vật thiên nhiên trái đất.)

Ha Long attracts many tourists with a special beauty including both excellent and romantic charm.

(Hạ Long hấp dẫn nhiều khách hàng du ngoạn với cùng 1 vẻ rất đẹp quan trọng đặc biệt bao hàm cả sự hấp dẫn ấn tượng và romantic.)

Tourists coming to lớn Ha Long in any season of the year also discover its own seductive and charming beauty.

(Khách du ngoạn cho tới Hạ Long nhập ngẫu nhiên mùa này nhập năm cũng mày mò vẻ rất đẹp hấp dẫn và hấp dẫn của riêng biệt bản thân.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" 

(Làm việc theo đuổi group. Chơi trò "What's what" )

Lời giải chi tiết:

Question 1: It is a historical site in Hanoi.

(Câu căn vặn 1: Đó là 1 trong di tích lịch sử lịch sử hào hùng ở TP Hà Nội.)

- Question 2: It is known as the first university in Vietnam.

(Câu hỏi 2: Được nghe biết là ngôi trường ĐH trước tiên bên trên nước ta.)

- Question 3: It is a place to lớn honour Vietnamese brilliant scholars.

(Câu hỏi 3: Đó là điểm tôn vinh những học tập fake tài của nước ta.)

=> Answer: The Temple of Literature

(Đáp án: Văn Miếu Quốc Tử Giám)

Từ vựng

1. 

2. 

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

3. 

4. 

5.