tiếng anh 7 unit 9 at home and away

Bình chọn:

4.3 bên trên 326 phiếu

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 9 at home and away

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 7Tổng ăn ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh lớp 7 unit 9 Xem cụ thể A. Holiday in Nha Trang - Unit 9 trang 86 SGK Tiếng Anh 72. Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và phát âm. Sau tê liệt vấn đáp câu hỏi) Xem điều giải

B. Neighbors - Unit 9 trang 92 SGK Tiếng Anh 7

4. Write. Put the verbs in brackets in the simple past tense. (Viết. Viết động kể từ nhập ngoặc ở thì vượt lên trên khứ đơn)

Xem điều giải

Language focus 3 trang 95 SGK Tiếng Anh 72. Prepositions. (Giới từ) a. Look at the map. Write the location of each store. (Nhìn phiên bản vật dụng. Viết địa điểm từng cửa ngõ tiệm) Xem điều giải