tiếng anh 7 unit 4 a closer look 1


1. Listen and repeat these words and phrases. 2. Match a word in A with a word or phrase in B. 3. Underline the correct word or phrase lớn complete each sentence. 4. Listen and repeat. Pay attention lớn the sounds. 5. Listen and repeat. Listen again and single-underline the words with the sound /ʃ/ and double-underline the words with the sound /ʒ/.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 4 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Listen and repeat these words and phrases. 

(Nghe và nhắc nhở lại những kể từ và cụm kể từ sau đây.)

  art gallery                     composer                      concert hall                   musician

  actress                           painter                        artist                              puppet theatre

Write them in the correct columns.

(Viết nó vào đích cột.)

Lời giải chi tiết:

People (Con người)

Places (Nơi chốn)

composer (người biên soạn nhạc)

musician (nhạc sĩ)

 actress (nữ trình diễn viên)

 painter (họa sĩ)

 artist (nghệ sĩ)

art gallery (triển lãm nghệ thuật)

concert hall (buổi hòa nhạc)

puppet theatre (nhà hát múa rối) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Match a word in A with a word or phrase in B. 

(Nối kể từ ở cột A với cột B.)

A

B

1. compose

a. a show

2. paint

b. a photo

3. perform

c. the guitar

4. play

d. a portrait

5. take

e. music

Lời giải chi tiết:

1 - e

2 - d

3 - a

4 - c

5 - b

1 - e. compose music (sáng tác nhạc)

2 - d. paint a portrait (vẽ một bức chân dung)

3 - a. perform a show (biểu trình diễn 1 chương trình)

4 - c. play the guitar (chơi ghi-ta)

5 - b. take a photo (chụp một bức ảnh)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Underline the correct word or phrase lớn complete each sentence.

(Gạch chân kể từ hoặc cụm kể từ đích nhằm hoàn thiện từng câu.)

1. The little girl's drawing / photography of her kitten shows a lot of talent. 

2. Van Cao was a great Vietnamese scientist / composer. He was also a painter and poet. 

3. The Louvre in Paris is the world's largest museum / puppet theater.

4. The orchestra will perform its final portrait / concert of the season tomorrow. 

5. Did you see the film Amazon Jungle on TV last night? The photography / drawing was excellent. 

Phương pháp giải:

- drawing (n): bức vẽ

- photography (n): nhiếp ảnh

- scientist (n): nhà khoa học

- composer (n): nhà biên soạn nhạc

- museum (n): bảo tàng

- puppet (n): múa rối

- portrait (n): chân dung

- concert (n): buổi hòa nhạc

Lời giải chi tiết:

1. drawing 2. composer 3. museum  4. concert  5. photography 

1. The little girl's drawing of her kitten shows a lot of talent. 

(Bức vẽ của cô nàng nhỏ về chú mèo của cô ý ấy thể hiện nay thật nhiều tài năng.)

2. Van Cao was a great Vietnamese composer. He was also a painter and poet. 

(Văn Cao là 1 trong những căn nhà biên soạn nhạc rộng lớn của nước Việt Nam. Ông cũng là 1 trong những họa sỹ và thi sĩ.)

3. The Louvre in Paris is the world's largest museum theater.

(Louvre ở Paris là căn nhà hát kho lưu trữ bảo tàng lớn số 1 toàn cầu.)

4. The orchestra will perform its final concert of the season tomorrow. 

(Dàn nhạc tiếp tục màn trình diễn buổi hòa nhạc sau cuối của mùa giải vào trong ngày mai.)

5. Did you see the film Amazon Jungle on TV last night? The photography was excellent. 

(Bạn đem coi tập phim Amazon Jungle bên trên TV tối qua loa không? Nhiếp hình ảnh tuyệt vời lắm vời.)

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

 /ʃ/ and /ʒ/

4. Listen and repeat. Pay attention lớn the sounds.

(Nghe và nhắc nhở lại. Chú ý những âm.)

/ ʃ /

/ ʒ /

musician

show

share

nation

television

visual

unusual

decision

Lời giải chi tiết:

/ʃ/

/ʒ/

musician /mjuːˈzɪʃ.ən/ (n): nhạc sĩ

show  /ʃəʊ/ (n): chương trình

share /ʃeər/ (n, v): phân chia sẻ

nation /ˈneɪ.ʃən/ (n): quốc gia

television /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/ (n): truyền hình

visual /ˈvɪʒ.u.əl/ (adj): thuộc về thị giác

unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/ (adj): bất thường

decision /dɪˈsɪʒ.ən/ (n): quyết định

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat. Listen again and single-underline the words with the sound /ʃ/ and double-underline the words with the sound /ʒ/.

(Lắng nghe và tái diễn. Nghe lại và gạch ốp bên dưới đơn những kể từ đem âm /ʃ/ và gạch ốp bên dưới kép những kể từ đem âm /ʒ/.)

1. We finally came lớn a decision.

(Cuối nằm trong Cửa Hàng chúng tôi đã từng đi cho tới ra quyết định.)

2. Did you watch the talent show on TV last night?

(Bạn đem coi lịch trình tài năng bên trên TV tối qua loa không?)

3. Let's share the pictures we took last week.

(Hãy share những hình hình ảnh Cửa Hàng chúng tôi đang được chụp tuần trước đó.)

4. She often paints in her leisure time.

(Cô ấy thông thường vẽ nhập thời hạn rảnh rỗi.)

5. It was a pleasure lớn listen lớn the musicians performing yesterday.

(Rất mừng rỡ được nghe những nhạc công màn trình diễn ngày trong ngày hôm qua.)

Lời giải chi tiết:

Lưu ý: Từ đem chứa chấp âm /ʃ/ được gạch ốp bên dưới, kể từ đem chứa chấp âm /ʒ/ được tô nền gold color nổi trội. 

1.  We finally came lớn a decision

decision /dɪˈsɪʒ.ən/

2.  Did you watch the talent show on TV last night? 

show  /ʃəʊ/

3. Let's share the pictures we took last week.

share /ʃeər/

4. She often paints in her leisure time.

she /ʃiː/

leisure /ˈleʒ.ər/

5. It was a pleasure lớn listen lớn the musicians performing yesterday.

pleasure /ˈpleʒ.ər/

musician /mjuːˈzɪʃ.ən/

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What vì thế you know? Work in groups and choose the correct answer lớn each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related lớn the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the gmail and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the gmail again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going lớn have a musical performance lớn celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen lớn a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen lớn the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter lớn invite someone lớn a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank lớn go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box lớn complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: nhật bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.