tích phân từng phần

Tích phân từng phần là 1 trong trong mỗi nội dung trọng tâm tuy nhiên những em tiếp tục học tập nhập lịch trình toán học tập 12. Để học tập chất lượng nội dung này và đạt được điểm trên cao nhập kỳ thi đua, Team Marathon Education tiếp tục với những em mò mẫm hiểu ví dụ tích phân từng phần là gì, mặt khác tổ hợp công thức, những dạng toán thông thường gặp gỡ và cơ hội giải nhằm những em xem thêm.

Bạn đang xem: tích phân từng phần

Tích phân từng phần là gì?

Khái niệm tích phân từng phần
Khái niệm tích phân từng phần (Nguồn: Internet)

Tích phân từng phần là cách thức mò mẫm tích phân của những hàm số sở hữu dạng tích dựa vào việc phân tách những nguyên vẹn hàm và đạo hàm của hàm số tê liệt.

Phương pháp này thông thường được dùng nhằm biến hóa nguyên vẹn hàm của tích những hàm số trở nên một nguyên vẹn hàm giản dị và đơn giản rộng lớn. Quy tắc rất có thể suy rời khỏi bằng phương pháp tích thích hợp quy tắc nhân của đạo hàm.

Tích phân từng phần được dùng nhằm tính tích phân nếu như biểu thức bên dưới vết tích phân sở hữu chứa chấp 2 hàm số không giống nhau nhập 4 hàm số, gồm những: hàm logarit, hàm nhiều thức, dung lượng giác và hàm số nón.

Công thức tính tích phân từng phần

Cho 2 hàm số u = u(x) và v = v(x) sở hữu đạo hàm liên tiếp bên trên đoạn [a,b] thì tao sở hữu công thức:

\intop_a^bu(x)v'(x)=u(x)v(x)|^b_a-\intop^b_au'(x)v(x)dx

Các em rất có thể ghi chép gọn gàng thành công xuất sắc thức tổng quát lác sau:

\intop_a^budv=uv|^b_a-\intop^b_avdu

chương trình học tập thử

Các dạng bài xích luyện tích phân từng phần thông thường gặp gỡ và cơ hội giải

Các Việc tính tích phân từng phần được chia thành 4 dạng bài xích thông thường gặp gỡ. Các em rất có thể xem thêm qua chuyện những dạng toán này và ôn luyện nhằm sẵn sàng kiến thức và kỹ năng mang đến những kỳ thi đua tiếp đây.

Dạng 1: Hàm nhiều thức và hàm logarit

Công thức chung:

Trong tê liệt, f(x) là 1 trong hàm nhiều thức.

Phương pháp giải:

Khi gặp gỡ dạng toán này, những em hãy tiến hành công việc sau nhằm giải:

\begin{aligned} &\footnotesize\textbf{Bước 1: }\text{Ta tổ chức đặt}\\ &\begin{cases}u=ln(ax+b)\\dv=f(x)dx\end{cases}\implies \begin{cases}du=\frac{a}{ax+b}dx\\v=\int f(x)dx\end{cases}\\ &\footnotesize\textbf{Bước 2: }\text{Tính tích phân bám theo công thức}\\ &\intop_m^nf(x)ln(ax+b)dx=uv|_m^n-\intop_m^nvdu \end{aligned}

Ví dụ minh họa:

Tính tích phân của biểu thức sau:

Bài giải:

\begin{aligned} &\text{Đặt}\begin{cases}u=lnx\\dv=(4x+3)dx\end{cases}\implies \begin{cases}du=\frac{1}{x}dx\\v=2x^2+3x\end{cases}\\ &\text{Khi đó: }I=(2x^2+3x)lnx|^2_1-\intop_1^2\frac{2x^2+3x}{x}dx\\ &=14ln2-0-(x^2+3x)|^2_1\\ &=14ln2-0-[(2^2+3.2)-(1^2+3.1)]\\ &=14ln2-(10-4)\\ &=14ln2-6\\ \end{aligned}

Dạng 2: Hàm nhiều thức và dung lượng giác

Công thức chung:

\small \intop_m^nf(x)sin(ax+b)dx\ \text{hoặc}\intop_m^nf(x)cos(ax+b)dx

Trong tê liệt, f(x) là 1 trong hàm nhiều thức.

Phương pháp giải:

\begin{aligned} &\footnotesize\textbf{Bước 1: }\text{Ta tổ chức đặt}\\ &\small\begin{cases}u=f(x)\\dv=sin(ax+b)dx\end{cases}\implies \begin{cases}du=f'(x)dx\\v=-\frac{1}{a}cos(ax+b)\end{cases}\\ &\small\text{hoặc}\begin{cases}u=f(x)\\dv=cos(ax+b)dx\end{cases}\implies \begin{cases}du=f'(x)dx\\v=\frac{1}{a}sin(ax+b)\end{cases}\\ &\small\footnotesize\textbf{Bước 2: }\text{Tính tích phân bám theo công thức}\\ &\small\intop_m^nf(x)sin(ax+b)dx=uv|_m^n-\intop_m^nvdu\\ &\text{hoặc }\small\intop_m^nf(x)cos(ax+b)dx=uv|_m^n-\intop_m^nvdu \end{aligned}

Ví dụ minh họa:

Xem thêm: s khối chóp

B=\intop_0^{\frac{\pi}{2}}(x+1)sinxdx

Bài giải:

\begin{aligned} &B=\intop_0^{\frac{\pi}{2}}(x+1)sinxdx\\ &\text{Đặt }u=x+1 \implies du=dx\\ &dv=sinxdx \implies v=-cosx\\ &\text{Áp dụng công thức tích phân từng phần tao được:}\\ &B=\intop_0^\frac{\pi}{2}(x+1)sinxdx\\ &=-(x+1)cosx|_0^\frac{\pi}{2}+\intop_0^\frac{\pi}{2}cosxdx\\ &=-(x+1)cosx|_0^\frac{\pi}{2}+sinx|_0^\frac{\pi}{2}\\ &=1+1=2\\ &\text{Vậy }B=2 \end{aligned}

Dạng 3: Hàm nón và dung lượng giác

Công thức chung:

\small\intop_m^ne^{ax+b}sin(cx+d)dx\ \text{hoặc} \intop_m^ne^{ax+b}cos(cx+d)dx

Phương pháp giải:

Với dạng toán mò mẫm tích phân của một biểu thức mang đến chứa chấp hàm nón và dung lượng giác, những em hãy tiến hành giải toán vì chưng 2 bước sau:

\begin{aligned} &\footnotesize\textbf{Bước 1: }\text{Ta tổ chức đặt}\\ &\small\begin{cases}u=e^{ax+b}\\dv=sin(cx+d)dx\end{cases}\text{hoặc}\begin{cases}u=e^{ax+b}\\dv=cos(cx+d)dx\end{cases}\\ &\footnotesize\textbf{Bước 2: }\text{Suy rời khỏi được công thức bám theo u và v như sau:}\\ &\intop_m^nudv=uv|_m^n-\intop_m^nvdu \end{aligned}

Lưu ý: Phải tiến hành gấp đôi tích phân từng phần.

Ví dụ minh họa:

Tính tích phân của biểu thức sau:

Bài giải:

\begin{aligned} &\small\text{Đặt}\begin{cases}u=e^{-2x}\\dv=cos3xdx\end{cases}\implies\begin{cases}du=-2e^{-2x}\\v=\frac{1}{3}sin3x \end{cases}\\ &\small\text{Khi tê liệt tao có: }\\ &I=\frac{1}{3}e^{-2x}sin3x+\frac{2}{3}\int e^{-2x}sin3xdx\\ &\small\text{Đặt}\begin{cases}u=e^{-2x}\\dv=sin3xdx\end{cases}\implies\begin{cases}du=-2e^{-2x}\\v=-\frac{1}{3}cos3x \end{cases}\\ &\small\text{Khi tê liệt tao có: }\\ &I=\frac{1}{3}e^{-2x}sin3x+\frac{2}{3}\left[-\frac{1}{3}e^{-2x}cos3x -\frac{2}{3}\int e^{-2x}cos3xdx\right].\\ &\ \ =\frac{1}{9}e^{-2x}(3sin3x -2cos3x)-\frac{4}{9}\int e^{-2x}cos3xdx\\ &\ \ =\frac{1}{9}e^{-2x}(3sin3x -2cos3x)-\frac{4}{9}I\\ &\Rightarrow \frac{13}{9}I=\frac{1}{9}e^{-2x}(3sin3x -2cos3x)\\ &\small\text{Vậy }I=\frac{1}{13}e^{-2x}(3sin3x -2cos3x)+C \end{aligned}

Dạng 4: Hàm nón và hàm nhiều thức

Công thức chung:

Trong tê liệt, P(x) là 1 trong hàm nhiều thức.

Phương pháp giải: 

Để tính tích phân của biểu thức chứa chấp hàm nhiều thức và hàm nón, những em tiến thủ hành:

\text{Đặt}\begin{cases}u=P(x)\\dv=e^xdx\end{cases}

Ví dụ minh họa: 

Bài giải:

\begin{aligned} &\small\text{Đặt}\begin{cases}u=x\\dv=e^{-2x}dx\end{cases} \implies \begin{cases}du=dx\\dv=-\frac{1}{2}e^{-2x}\end{cases}\\ &\small\text{Áp dụng công thức tính tích phân từn phần, tao được:}\\ &\intop_0^{1}xe^{-2x}dx\\ &=\left.-\frac{x}{2}e^{-2x}\right|_0^1+\frac{1}{2}\intop_0^1e^{-2x}dx\\ &=\left.-\frac{x}{2}e^{-2x}\right|_0^1-\left.\frac{1}{4}e^{-2x}\right|_0^1\\ &=\frac{1}{4} \left( 1-\frac{3}{e^2}\right)\\ &\small\text{Vậy }C=\frac{e^2-3}{4e^2} \end{aligned}

Tham khảo tức thì những khoá học tập online của Marathon Education

Thông qua chuyện nội dung bài viết này, Team Marathon Education vẫn share cho những em nhiều vấn đề về tích phân từng phần, công thức, những dạng toán thông thường gặp gỡ và cách thức giải. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng này sẽ hỗ trợ những em phần mềm nhằm giải nhanh chóng bài xích luyện và đã đạt được thành phẩm tiếp thu kiến thức cực tốt. 

Hãy tương tác tức thì với Marathon sẽ được tư vấn nếu như những em mong muốn học online nâng lên kiến thức và kỹ năng nhé! Marathon Education chúc những em được điểm trên cao trong những bài xích đánh giá và kỳ thi đua chuẩn bị tới!

Xem thêm: thể tích khối nón bằng