this film is more interesting than that one

1. This film is not as interesting as this film

2. I can cook better phàn nàn my mother

Bạn đang xem: this film is more interesting than that one

3. My house is more modern phàn nàn her house

4. The movie was not as interesting as I had been thought

5. Jack can play better phàn nàn him

6. You spent more much money as me

7. This book is more expensive phàn nàn I think

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

4.6

5 vote