they finished one project. they started working on the next

Câu hỏi:

12/03/2020 41,232

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
They finished one project. They started working on the next.

Bạn đang xem: they finished one project. they started working on the next

A. Had they finished one project, they would have started working on the next.

B. Only if they had finished one project did they start working on the next.

C. Hardly had they finished one project when they started working on the next.

Đáp án chủ yếu xác

D. Not until did they start working on the next project then they finished one.

Đáp án C

Câu gốc: Họ vẫn hoàn thành xong một dự án công trình. Họ vẫn chính thức thực hiện dự án công trình kế tiếp tiếp

A. Nếu bọn họ vẫn hoàn thành xong một dự án công trình, bọn họ tiếp tục chính thức thực hiện dự án công trình kế tiếp tiếp

B. Chỉ khi bọn họ vẫn hoàn thành xong một dự án công trình, bọn họ mới nhất chính thức thực hiện dự án công trình kế tiếp tiếp

C. Ngay khi bọn họ hoàn thành xong một dự án công trình bọn họ tiếp tục chính thức thực hiện dự án công trình tiếp đến -> cơ hội phối hợp rất tốt mang lại 2 câu gốc
D. Mãi cho tới khi bọn họ chính thức thực hiện dự án công trình tiếp sau thì bọn họ mới nhất honaf trở nên một dự án công trình.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.
During the five-decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. holding back   

B. holding to        

C. holding by       

D. holding at

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Of the more than thở 1,300 volcanoes (A) in the world, only (B) about 600 can classify (C) asactive (D) ones.

A. volcanoes

B. only

C. classify

D. asactive

Xem thêm: văn 8 câu ghép tiếp theo

Câu 3:

The marathon, first staged in 1896, _____ the legendary feat of a Greek soldier who carried news of victory from the battle at Marathon đồ sộ Athens.

A. commemorating        

B. was commemorated 

C. commemorated         

D. commemorates

Câu 4:

No one knows exactly _____.

A. how did speech begin                   

B. how speech began

C. how the beginning of speech        

D. of how beginning speech

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Finished (A) her household chores (B), Mary decided to do (C) some shopping (D).

A. finished

B. household chores

C. to do

D. shopping

Câu 6:

There was _____ evidence đồ sộ bring charges against the man.

A. ineffective       

B. inadvisable       

C. interior   

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác lặng lẽ sa pa

D. insufficient