there are usually a lot of job

Câu hỏi:

22/03/2020 38,535

A. shortlisted       

Bạn đang xem: there are usually a lot of job

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về kể từ vựng

A. shortlist /'ɔ:rtlɪst/ (n): lọt được vào danh sách

B. list /lɪst/ (v): liệt kê

C. screen /skri:n/ (v): sàng lọc

D. test /test/ (v): đánh giá, demo nghiệm

Tạm dịch: Thường với rất đông người dò thám việc ứng tuyển ứng cử vào một trong những địa điểm. Nhưng duy nhất vài ba vô số chúng ta được lọt được vào list vô cuộc phỏng vấnn

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

A. laugh .   

B. laughing 

C. đồ sộ laugh 

D. to laughing

Câu 2:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

A. believe   

B. believing          

C. beliefs     

D. believable

Câu 3:

Every week, his mother goes đồ sộ _____ university đồ sộ visit him while my mother has never come đồ sộ visit bu since I went đồ sộ _____ university.

A. the-0      

B. the-the    

C. 0-0         

D. a-the

Xem thêm: nhật bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

A. publishing       

B. is   

C. about      

D. Site

Câu 5:

I _____ a xe đạp đồ sộ school every day but today I _____ đồ sộ school by bus because it was stolen yesterday.

A. rode - went      

B. ride - am going

C. ride - go

D. is riding - am going

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

It was obvious that the khuyễn mãi giảm giá was no longer tenable, ví we kicked it into touch.

A. measure it        

B. mention it         

C. forgot it 

D. approved it

Câu 7:

Many of the people who attended Major Gordon's funeral _____ him for many years.

A. didn't see         

B. wouldn't see     

C. haven't seen     

Xem thêm: mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

D. hadn't seen