the most important thing is to keep yourself occupied

Câu hỏi:

06/04/2020 56,527

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: the most important thing is to keep yourself occupied

The most important thing is to tát keep yourself occupied

Đáp án C

Occupied /'ɒkjʊpaied/ ~ Busy (adj): bận rộn

E.g: She’s fully occupied looking after three children.

- Comfortable /'kʌmftəbl/ (adj): thoải mái

E.g: This bed is very comfortable.

- Free /tri:/ (adj): rảnh rỗi

E.g: Are you không lấy phí tonight?

- Relaxed /ri'lækst/ (adj): thư giãn

E.g: I te looked culm and relaxed. 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

________ is increasing, which results from economic crisis

A. Employment

B. Unemployed

C. Unemployment

D. Employ

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable response to tát complete each of the following exchanges

Sarah: “Your hairstyle is terrific, Mary!” - Mary: - “_____________”

A. Never mention it

B. Thanks, Sarah. I had it done yesterday

C. Thanks, but I’m afraid

D. Yes, all rightĐáp án B

Sarah: “Kiểu tóc chúng ta đẹp nhất quá, Mary!”

Mary: - “___________”

A. Đừng khi nào nhắc đến nó.

B. Cảm ơn Sarah. Tôi rời trong ngày hôm qua bại.

C. Cảm ơn, tuy nhiên tôi e rằng.

D. Ừ, được rồi.

Xem thêm: giải bài tập hóa 10 chân trời sáng tạo

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Many people will be out of ________ if the factory is closed

A. career

B. job

C. profession

D. work

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The number of unemployed people ________ recently

A. is increasing

B. has increased

C. have increased

D. increase

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

They had such a fierce dog that nobody would visit them.

A. So fierce was their dog that nobody would visit them

B. Their dog was fierce enough for anybody to tát visit them

C. If their dog weren’t fierce, somebody would visit them

D. So fierce a dog did they had that nobody would visit them

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Do you know the person _________ next to tát you in the evening class?

A. whose sitting

B. whom sits

C. sitting

Xem thêm: it is not always easy to

D. who sit