the first thing that is included in the living together

Xuất bản: 26/01/2021 - Cập nhật: 03/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
The first thing that is included in the "living together” (23) .................. is the expected good relations with your family. This also involves sharing equally the housework. Lots of people think that everyone should share the housework (24) .................. , but in many homes parents vì thế most of it. To certain minds, many families can't share the housework whereas they should try it. In fact, sharing the housework equally is not very possible because of the families' timetable. So, it is somehow believed that children and parents must vì thế things together. For this they can establish a housework planning.
(25) .................. , housework's contributions of the teenager make him more responsible. He will think that he has an important role in his family. According đồ sộ researchers, teenagers should share the housework because (26) .................. will help them when they have đồ sộ establish their own family in the future. Too many teenagers and young adults leave trang chính without knowing how đồ sộ cook or clean, but if parents delegate basic housework đồ sộ teens as they are old enough đồ sộ vì thế it, they won't be destabilized by doing the housework in their new grown-up life.
It can be (27) .................. .. concluded that many parents don't really prepare their children for future, because they don't stimulate them đồ sộ learn how đồ sộ run rẩy a house. If parents get them responsible, teens will be more responsible and that will improve family's life.
(Source: https://www.sciencedaily.com/releases/2013)

Bạn đang xem: the first thing that is included in the living together

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: C

notion /ˈnoʊʃn/ (n): ý niệm, niềm tin yêu, ý tưởng phát minh hoặc sự nắm rõ về dòng sản phẩm gì

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: D

equally /ˈiːkwəli/ (adv): một cơ hội đồng đều nhau, như nhau; tương tự

Xem thêm: viết đoạn văn khoảng 200 chữ

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: A

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: C

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

Người tớ sử dụng đại kể từ hướng đẫn “that” để thay thế thế cho tới điều tiếp tục phát biểu phía trước lúc chúng ta không thích lặp lại

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: D

Người tớ sử dụng “possibly” lên đường với “can (’t)/could(n’t)” vô $b.#. nhằm nhấn mạnh vấn đề tài năng vật gì với khả năng/không với tài năng làm những gì.