the discovery was a major

Câu hỏi:

31/03/2020 24,265

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: the discovery was a major

The discovery was a major _______ for research workers.

C. breakthrough

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C Breakthrough= bước tiến bộ cần thiết, breakout= vượt lên ngục, breakdown= thất bại, break-in= đột nhập.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

She has just bought ____.

A. an old interesting painting French

B. a French interesting old paint

C. a French old interesting painting

D. an interesting old French painting

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại show the underlined part that needs correction .

Each (A) of the nurses (B) report to the operating room when his or (C) her name is (D) called.

A. of the

B. report 

C. her name

D. called

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại show the underlined part that needs correction .

My father used vĩ đại (A) give má a (B) good advice (C) whenever I had a (D) problem.

A. give 

B. good advice

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

C. whenever 

D. problem

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

By 1820, there were over sixty steamboats on the Mississippi river, _______ were quite luxurious.

A. which of many

B. many of them 

C. many of which 

D. many of that

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Who was the last one ______the classroom yesterday?

A. vĩ đại leave

B. left

C. leaving

D. had left

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

The bad weather caused serious damage vĩ đại the crop. If only it _______ warmer.

A. was

B. were

C. has been

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

D. had been