some vegetables are grown without soil and artificial light

Câu hỏi:

07/04/2020 37,158

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: some vegetables are grown without soil and artificial light

Some vegetables are grown without soil and artificial flight

B. natural

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

- Artificial (adj): tự tạo >< natural (adj): tự động nhiên

- Real (adj): thật

- Genuine (adj): sở hữu thiệt, chủ yếu cống, xác thực

- True (adj): đúng

ð Đáp án B (Một vài ba loại rau xanh phát triển tuy nhiên không tồn tại khu đất và khả năng chiếu sáng nhân tạo)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

There is ____________ in my bedroom

A. a square wooden old table

B. an old square wooden table

C. a wooden old square table

D. an old wooden square table

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

In 1985, the Coca-Cola Company altered the secret formula of the drink’s ingredients.

A. modified

B. proposed

C. enriched

D. restored

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

It is not until December 25 ____________ the exam results will be announced

A. which

Xem thêm: tiếng anh 7 i learn smart world

B. what

C. that

D. when

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

My sister ____________ the responsibility for doing the housework

A. bears

B. runs

C. holds

D. takes

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Susan wasn’t in when I arrived. I suppose she ____________ I was coming

A. must have forgotten

B. must forget

C. may forget

D. can’t have forgotten

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

I’m sure you’ll have no ____________ the exam.

A. difficulty passing

B. difficulties to tát pass

C. difficulty to tát pass

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại không có công nghệ trụ cột nào sau đây

D. difficulties of passing