some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Câu hỏi:

18/03/2020 129,309

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Some manufacturers are not only (A) raising their prices (B) but also (C) decreasing the production of their products (D) as well.

D. as well

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Câu trúc: - not only ....but also ~ not only ....but ....as well (không những ....nhưng mà còn)

E.g: She not only sings beautifully but also dances well.

Dịch: Một số nhà tạo ra không chỉ đội giá trở thành mà còn phải hạn chế năng suất của những thành phầm.

Do đó: as well => lược bỏ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Tom may get into hot water when driving at full tốc độ after drinking wine.

A. get into trouble

B. stay safe  

C. fall into disuse  

D. keep calm

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Emissions from factories and exhaust fumes from vehicles can have detrimental effects on our health.

A. beneficial        

B. neutral    

C. needy     

D. harmful

Câu 3:

Your sister seldom cooks meals, _________?

A. did she  

B. didn’t she         

Xem thêm: đồng bằng lớn nhất nước ta

C. does she 

D. doesn’t she

Câu 4:

On my birthday, my mother gave má a _________.

A. new xanh lơ German car 

B. blue German new car

C. new German xanh lơ car

D. German new xanh lơ car

Câu 5:

- Hoa: “Would you mind closing the door?” - Hung: “ _________.”

A. Yes, of course. Are you tired?

B. No, not at all. I’ll tự it nowChọn đáp án B

Hoa: “Phiền các bạn ngừng hoạt động lại hộ bản thân được không?”

Hung: “ _________”  

A. Ừ, tất yếu là phiền rồi. Cậu mệt mỏi à?

B. Không, ko phiền gì. Tớ tiếp tục đóng góp tức thì.

C. Có. Cậu hoàn toàn có thể đóng góp này lại.

D. Đừng lo ngại. Cứ nối tiếp đi

C. Yes, I tự. You can close it.

D. Don’t worry. Go ahead!

Câu 6:

All candidates will be treated equally, _________ of their age or background.

A. irrelevant         

B. discounting      

C. notwithstanding         

Xem thêm: vở bài tập khoa học

D. irrespective