some high school students often

Câu hỏi:

18/03/2020 55,638

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: some high school students often

Question 12: Some high school students often_____helping the disadvantaged or handicapped children.

D. participate in

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về cụm động từ

A. look after: chở che, nom nom

B. clean up: dọn sạch

C. make out: hiểu

D. participate in = take part in = join: nhập cuộc vào

Tạm dịch: Một vài ba học viên phổ thường thì nhập cuộc nhập chung những trẻ nhỏ thua thiệt hoặc là trẻ nhỏ tàn tật.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Question 9: After feeling off_____for days, Tom finally went to lớn see his doctor.

A. food

B. color

C. fitness

D. balance

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Question 14: The local authority asked for a _____ contribution from the community to repair roads and bridges.

A. volunteer

B. voluntary

C. voluntarily

D. voluntariness

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 23: In England, primary education is provided by state schools run rẩy by the government and by independent fee-paying schools.

A. public

Xem thêm: 7 hằng đẳng thức lớp 8

B. obligatory

C. vocational

D. category

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Question 18: She frequently volunteers_____extra work because she really likes her job.

A. to

B. for

C. with

D. in

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: A ngân hàng has promised a donation of $24 million toward the disaster fund.

A. connection

B. addition

C. contribution

D. provision

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

Question 21: Mary invited her friend, Sarah, to lớn have dinner out that night and Sarah accepted.

- Mary: "Shall we eat out tonight?"

- Sarah: "______”

A. That's a great idea.

B. That's acceptable.

C. See you next time.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình của liên bang nga sau khi liên bang xô viết tan rã

D. You are very welcome.