skills 2 unit 9 lớp 8Lời giải bài xích tập dượt Unit 9 lớp 8 Skills 2 trang 99 nhập Unit 9: Natural disasters Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 9.

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: skills 2 unit 9 lớp 8

Listening

1 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo dõi cặp. Nhìn nhập tranh ảnh và vấn đáp những câu hỏi)

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

A torch, a mask, a lamp, a whistle, a bottle of water, some medicine, matches, a radio, some plasters, a candle, a multi-purpose knife, some batteries, a blanket.

Hướng dẫn dịch:

Đèn pin, mặt mũi nạ, đèn, bé, chai nước uống, dung dịch, diêm, radio, thạch cao, nến, dao nhiều chức năng, pin, chăn.

2 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen lớn a broadcast. Put the activities (1- 6) in the correct column. (Nghe một lịch trình phân phát sóng. Đặt những sinh hoạt (1- 6) nhập đích cột)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. Listen lớn instructions from local authorities

2. Prepare an emergency kit

3. Stay inside the house

4. Keep away from dangerous areas

5. Avoid windows and glass doors

6. Strengthen houses

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

+) Before a storm: 2, 6

Quảng cáo

+) During a storm: 3, 5

+) After a storm: 1, 4

Nội dung bài xích nghe:

This is Ambien Commune radio station. The storm season is coming. So today's special program will tell you about what you should tự before, during and after a storm. Before a storm, each family should prepare an emergency kit with necessary things lượt thích plasters, basic medicine, a whistle, bottles of water, food, etc. Bring in outdoor things lượt thích flower pots or rubbish bins because they can get blown away by strong winds strengthen your house. If necessary during a storm, stay inside even when the rain and winds stop. Wait, because the storm may start up again. Stay away from Windows and glass doors. They could break and hurt you. Gather in the safest room in the house. After the storm, don't leave your house right away. Listen lớn important instructions from local authorities. They may warn you about which parts of your area are dangerous and should be avoided. Stay away from broken power lines.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Đây là đài phân phát thanh Ambien. Mùa bão đang tới. Vì vậy, lịch trình đặc biệt quan trọng ngày hôm nay tiếp tục mang lại chúng ta biết những việc nên nấu trước, nhập và sau cơn lốc. Trước khi đem bão, từng mái ấm gia đình nên sẵn sàng một bộ quần áo khẩn cấp cho với những loại quan trọng như cao dán, dung dịch cơ bạn dạng, bé, chai nước uống, đồ ăn, v.v. Mang theo dõi những đồ dùng ngoài thiên nhiên như bồn hoa, thùng rác rưởi vì như thế bọn chúng rất có thể bị dông mạnh thổi cất cánh gia tăng căn nhà của người sử dụng. Nếu quan trọng nhập cơn lốc, hãy ở nhập căn nhà trong cả khi mưa và dông tạnh. Đợi vẫn, vì như thế cơn lốc rất có thể chính thức lại. Tránh xa thẳm Windows và cửa ngõ kính. Họ rất có thể đánh tan và thực hiện thương tổn chúng ta. Tập hợp ý nhập căn chống an toàn và tin cậy nhất nhập căn nhà. Sau cơn lốc, chớ tách ngoài căn nhà tức thì. Lắng nghe những chỉ dẫn cần thiết kể từ cơ quan ban ngành địa hạt. Họ rất có thể chú ý chúng ta về những phần gian nguy nhập chống của người sử dụng và nên rời. Tránh xa thẳm những lối chão năng lượng điện bị lỗi.

3 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. (Nghe lại và ghi lại T (True) hoặc F (Sai) cho từng câu)

Bài nghe:

1. The broadcast is on TV.

2. You should bring flowerpots and rubbish bins into the house.

3. Right after the storm, you can leave your home page.

4. The local authority man warn you about dangerous places.

Hướng dẫn dịch:

1. Chương trình phân phát sóng bên trên TV.

2. quý khách nên đem bồn hoa và thùng rác rưởi vào trong nhà.

3. Ngay sau cơn lốc, bạn cũng có thể tách ngoài căn nhà của tớ.

4. Chính quyền địa hạt chú ý chúng ta về những điểm gian nguy.

Đáp án:

Writing

4 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss what you should tự before, during and after a flood. Write your ideas in the columns. (Làm việc theo dõi cặp. Thảo luận về những gì chúng ta nên nấu trước, nhập và sau lũ lụt. Viết phát minh của người sử dụng trong những cột)

Gợi ý:

Before a flood

During a flood

After a flood

- Prepare an emergency kit.

- Check your insurance.

- Listen lớn local radio.

- Stay inside a safe and high place.

- Follow the routes specified by officials.

- Time permitting, leave a note informing others when you left and where you went.

- Avoid moving water.

- Emergency workers will be assisting people in flooded areas.

- Return home page only when authorities indicate it is safe.

Hướng dẫn dịch:

Trước một cơn lũ

Trong một cơn lũ

Sau một cơn lũ

- Chuẩn bị một cỗ khí cụ khẩn cấp cho.

- Kiểm tra bảo đảm của người sử dụng.

- Nghe đài địa hạt.

- Tại nhập một điểm an toàn và tin cậy và cao.

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

- Đi theo dõi trong suốt lộ trình tự cán cỗ hướng dẫn và chỉ định.

- Nếu thời hạn được chấp nhận, hãy nhằm lại tin nhắn thông tin cho tất cả những người không giống khi chúng ta tách cút và chúng ta đã từng đi đâu.

- Tránh nước dịch chuyển.

- Lực lượng cứu nạn tiếp tục tương hỗ người dân vùng lũ.

- Chỉ về nhà khi ban ngành tác dụng cho biết thêm vẫn an toàn và tin cậy.

5 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write instructions (80 - 100 words) about things lớn tự before, during, and after a flood (Viết chỉ dẫn (80 - 100 từ) về những việc cần thiết nấu trước, nhập và sau lũ lụt)

Gợi ý:

Here a things you should tự before, during and after a flood.

Before:

- Build an emergency kit and make a family communications plan.

- Avoid building in a floodplain unless you elevate and reinforce your home page.

- Elevate the furnace, water heater and electric panel in your home page if you live in an area that has a high flood risk.

- Consider installing "check valves" lớn prevent flood water from backing up into the drains of your home page.

- If feasible, construct barriers lớn stop floodwater from entering the building and seal walls in basements with waterproofing compounds.

During:

- Listen lớn the radio or television for information.

- Be aware that flash flooding can occur. If there is any possibility of a flash flood, move immediately lớn higher ground. Do not wait for instructions lớn move.

- Be aware of stream, drainage channels, canyons and other areas known lớn flood suddenly. Flash floods can occur in these areas with or without typical warnings such as rain clouds or heavy rain.

After:

- Avoid moving water.

- Stay away from damaged areas unless your assistance has been specifically requested by police, fire, or relief organization.

- Emergency workers will be assisting people in flooded areas. You can help them by staying off the roads and out of the way.

- Play it safe. Additional flooding or flash floods can occur. Listen for local warnings and information. If your xế hộp stalls in rapidly rising waters, get out immediately and climb lớn higher ground.

- Return home page only when authorities indicate it is safe.

Hướng dẫn dịch:

Đây là những điều chúng ta nên nấu trước, nhập và sau lũ lụt.

Trước:

- Xây dựng cỗ khí cụ khẩn cấp cho và lập plan liên hệ mang lại mái ấm gia đình.

- Tránh thi công ở vùng ngập lũ trừ khi chúng ta nâng lên và gia cố căn nhà của tớ.

- Nâng cao lò sưởi, máy nước rét và bảng năng lượng điện nhập căn nhà nếu khách hàng sinh sống ở chống đem nguy cơ tiềm ẩn lũ lụt cao.

- Xem xét việc lắp ráp "van kiểm tra" nhằm ngăn nước lũ chảy ngược nhập kênh mương nhập căn nhà của người sử dụng.

- Nếu khả đua, thi công những rào chắn nhằm ngăn nước lũ đột nhập nhập tòa căn nhà và bịt kín những bức tường chắn nhập tầng hầm dưới đất vì chưng hợp ý hóa học chống thẩm thấu.

Trong:

- Nghe radio hoặc truyền hình để tìm hiểu vấn đề.

- Lưu ý lũ quét dọn rất có thể xẩy ra. Nếu đem kỹ năng xẩy ra lũ quét dọn, hãy dịch chuyển tức thì cho tới vùng khu đất cao hơn nữa. Đừng đợi chỉ dẫn nhằm dịch chuyển.

- Hãy nhận thấy những loại suối, kênh thải nước, hẻm núi và những chống không giống được biết là đem lũ đột ngột. Lũ quét dọn rất có thể xẩy ra ở những chống này còn có hoặc không tồn tại những chú ý nổi bật như mưa mây hoặc mưa rộng lớn.

Sau:

- Tránh nước dịch chuyển.

- Tránh xa thẳm những chống bị hư hỏng sợ hãi trừ khi chúng ta được công an, cứu vớt hỏa hoặc tổ chức triển khai cứu vớt trợ đòi hỏi ví dụ.

- Lực lượng cứu nạn tiếp tục tương hỗ người dân vùng lũ. quý khách rất có thể chung chúng ta bằng phương pháp rời lối và rời lối.

- Chơi nó an toàn và tin cậy. Lũ lụt bổ sung cập nhật hoặc lũ quét dọn rất có thể xẩy ra. Lắng nghe những chú ý và vấn đề địa hạt. Nếu xe pháo của người sử dụng bị tiêu diệt máy ở vùng nước dưng thời gian nhanh, hãy ra bên ngoài tức thì tức tốc và trèo lên vùng khu đất cao hơn nữa.

- Chỉ về nhà khi ban ngành tác dụng cho biết thêm vẫn an toàn và tin cậy.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 9

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 93, 93)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication (trang 96, 97)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1 (trang 97, 98)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back (trang 100)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Project (trang 101)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương tây đua nhau xâu xé châu phi

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học