skills 2 unit 3 lớp 9


3. Which of the following expressions are more likely đồ sộ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Tổng ăn ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: skills 2 unit 3 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1a. Listen đồ sộ an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài xích phỏng vấn cô Sweetie, thể loại câu nói. răn dạy của tập san 4Teen. )

Phương pháp giải:

Tapescripts:

Interviewer:.. .So how vì thế you lượt thích this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel lượt thích I'm living my teenage years again! ( laugh) But really, it's great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult đồ sộ give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time đồ sộ think of the best possible advice that I can give. I think it's most important that we put ourselves r other people's shoes.

Interviewer: So it's about being able đồ sộ empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even sánh, we also need đồ sộ be very careful about how đồ sộ put the advice into words. We need đồ sộ be sensitive... It's not only -about giving the best solution, it's also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea đồ sộ...’ rather than vãn ‘You ought đồ sộ..Or perhaps ‘I think you should...’ for má sounds much better than vãn ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy các bạn quí việc làm này như vậy nào?

 Sweetie: Ôi, thật nhiều. Tôi cảm nhận thấy như tôi đang được sinh sống trong những năm thiếu hụt niên của tôi một lượt nữa![cười]). Nhưng thực sự, thiệt tuyệt Khi tôi hoàn toàn có thể hùn fan hâm mộ thân thích yêu thương của công ty chúng tôi Theo phong cách này.

Người phỏng vấn: Bạn với cảm nhận thấy trở ngại Khi thể hiện câu nói. khuyên?

 Sweetie: À, vâng ... tôi dành riêng thời hạn nhằm suy nghĩ về câu nói. răn dạy hữu ích nhất nhưng mà tôi hoàn toàn có thể thể hiện. Tôi suy nghĩ điều cần thiết nhất là công ty chúng tôi bịa đặt bản thân vô địa điểm của những người không giống.

Người phỏng vấn: Vì vậy, này là về sự việc hoàn toàn có thể thông cảm ...

 Sweetie: Chính xác. Nhưng trong cả vì vậy, công ty chúng tôi cũng cần được vô cùng cảnh giác về phong thái replay răn dạy vô câu nói. trình bày. Chúng tao cần được nhậy bén ... Đó không chỉ là là biện pháp rất tốt, nhưng mà còn khiến cho người cơ vượt lên những xúc cảm xấu đi. Ví dụ: tôi thường được sử dụng ‘Có thể là 1 phát minh hay…” thay cho ‘Bạn nên…’. Hoặc có lẽ rằng 'Tôi suy nghĩ chúng ta nên ...' với tôi nghe hoặc là hơn nhiều đối với ‘Bạn phải…’.

Bài 1 b

b. Choose the best answer. 

(Chọn câu vấn đáp chính nhất.)

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice đồ sộ people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her đồ sộ come up with a piece of advice.

5. She thinks đồ sộ give good advice we need/don’t need to empathise with people.

Lời giải chi tiết:

1. likes

2. no longer in

3. not easy

4. takes time

5. need

 

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

(Cô Sweetie quí việc làm của cô ý ấy như 1 mái ấm tư vấn.)

2. She is no longer in her adolescence.

(Cô ấy không thể ở vô tuổi tác thiếu niên của cô ý ấy.)

3. She thinks giving advice đồ sộ people is not easy.

(Cô suy nghĩ tư vấn mang lại người xem là rất khó.)

4. It takes time for her đồ sộ come up with a piece of advice.

(Cô ấy tốn thời hạn để lấy đi ra một câu nói. răn dạy.)

5. She thinks đồ sộ give good advice we need to empathise with people.

(Cô ấy suy nghĩ để lấy đi ra được câu nói. răn dạy chất lượng tất cả chúng ta cần thiết đồng cảm với người xem.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2: Answer the questions. 

(Trả câu nói. những thắc mắc.)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

(Hai điều nhưng mà cô Sweetie quí về việc làm của tôi là gì?)

2. What did she say was most important when giving others advice?

(Cô ấy trình bày gì là cần thiết nhất lúc cho những người không giống câu nói. khuyên?)

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

(Tại sao cô ấy cho là ngôn từ được dùng để lấy đi ra câu nói. răn dạy cũng quan tiền trọng?)

Lời giải chi tiết:

1. She feels lượt thích she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

(Cô ấy cảm nhận thấy như cô ấy đang được sinh sống trong những năm tuổi tác thiếu hụt niên một đợt nữa, và cô ấy quí trợ giúp fan hâm mộ bằng phương pháp mang lại bọn họ câu nói. răn dạy.)

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

(Cô ấy trình bày điều cần thiết nhất là công ty chúng tôi bịa đặt bản thân vô địa điểm của những người không giống.)

3. Because language should be used sensitively sánh that the person can get over the negative feelings.

(Bởi vì thế ngôn từ nên được dùng một cơ hội mẫn cảm nhằm người cơ hoàn toàn có thể vượt lên cảm hứng xấu đi.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Which of the following expressions are more likely đồ sộ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

(Cụm nào là tại đây với kĩ năng được cô Sweetie người sử dụng Khi thể hiện câu nói. răn dạy.)

Xem thêm: ý nào không đúng khi nói về quả

1. ‘You ought đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Bạn nên thủ thỉ với cô ấy.')

2. ‘I think you should talk đồ sộ her.’

('Tôi suy nghĩ chúng ta nên trình bày với cô ấy.')

3. ‘You must talk đồ sộ her.’

('Bạn nên trình bày với cô ấy.')

4. ‘You have đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Bạn nên trình bày với cô ấy.')

5. ‘It might be a good idea đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Đó hoàn toàn có thể là 1 phát minh hoặc Khi thủ thỉ với cô ấy.')

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Look at 2, A Closer look 1 and give one piece of advice đồ sộ each student 

(Nhìn vô bài xích 2 phần A Closer Look 1 và thể hiện câu nói. răn dạy cho từng học viên.)

Example: (Ví dụ)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths đồ sộ help you? Perhaps you just need a little more practice.

(Bạn tiếp tục suy nghĩ cho tới việc nhờ một người các bạn thoải mái tự tin về toán học tập hùn bản thân chưa? Có lẽ các bạn chỉ việc rèn luyện nhiều hơn thế một ít.)

Lời giải chi tiết:

B. I know how you feel, but I don't think you should worry about this change. It's normal, and it shows that you're growing up.

(Tôi biết các bạn cảm nhận thấy thế nào là, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ chúng ta nên lo ngại về việc thay cho thay đổi này. Nó là thông thường, và nó đã cho thấy các bạn đang được lớn mạnh.)

C. If I were you, I wouldn't have too high expectations. I would vì thế my best in the exam, but I don't think it's a good idea đồ sộ feel sánh stressed.

(Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục không tồn tại kỳ vọng quá cao. Tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện rất tốt vô kỳ thi đua, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ cảm nhận thấy quá stress là vấn đề chất lượng.)

D. Have you thought about telling this đồ sộ your parents? They might think of a good solution đồ sộ help you.

(Bạn với suy nghĩ về kể việc này với cha mẹ không? Họ hoàn toàn có thể suy nghĩ đi ra một biện pháp chất lượng sẽ giúp đỡ các bạn.)

E. It might help đồ sộ consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

(Có lẽ tiếp tục hữu ích Khi xem xét phân tách trọng trách rộng lớn này trở thành những trọng trách nhỏ rộng lớn và tiếp sau đó giải quyết và xử lý từng kiểu một.)

F. It might be a good idea đồ sộ talk about this đồ sộ someone. Have you thought about turning đồ sộ your teacher for help?

(Nó hoàn toàn có thể là 1 phát minh hoặc Khi nói tới điều này với ai cơ. Quý Khách với suy nghĩ về sự việc nhờ việc trợ giúp của nghề giáo của người sử dụng không?)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

Task 5. a. Write a short note đồ sộ Miss Sweetie đồ sộ her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 đồ sộ you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết 1 đoạn ngắn ngủn cho tới cô Sweetie van lơn câu nói. răn dạy về yếu tố bắt gặp ở ngôi trường hoặc với bằng hữu bản thân. Sử dụng "Xin câu nói. khuyên" ở chỗ Skills 1 trang 32. Kí vì thế thương hiệu ko nên thương hiệu thiệt.)

Lời giải chi tiết:

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the thành phố. I love my school, my teacher and my parents. But this year, I have đồ sộ learn too much. My parents want má đồ sộ become an engineer sánh I must try my best đồ sộ enter the best university. Beside that, I have đồ sộ travel far đồ sộ learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I vì thế not have time for myself. I vì thế not know how đồ sộ tell with my parents about this problem. Could you give má some advice about this?

Tạm dịch:

Cô Sweetie thân thích mến,

Cháu đang được học tập lớp 9 bên trên 1 ngôi trường vô thành phố Hồ Chí Minh. Cháu yêu thương ngôi trường, nghề giáo và phụ vương u bản thân. Nhưng trong năm này, con cháu nên học tập thật nhiều. Ba u ham muốn con cháu trở nên kĩ sư vì vậy con cháu nên nỗ lực rất là nhằm vô được ngôi trường ĐH rất tốt. Bên cạnh cơ, con cháu còn nên ra đi nhằm học tập giờ đồng hồ Anh. Ngày vào cuối tuần của con cháu kín lịch với lớp học tập nhạc, học tập tập bơi... Cháu không tồn tại thời hạn dành riêng cho bạn dạng thân thích. Cháu ko biết làm thế nào nhằm trình bày với cha mẹ bản thân về yếu tố này.

Bài 5 b

5b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) đồ sộ give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

(Cả lớp tụ họp những chú quí và thực hiện 1 kiểu chú quí không giống. Viết 1 câu vấn đáp ngắn ngủn gọn gàng (2 - 3 câu) để lấy đi ra câu nói. răn dạy về yếu tố. Sử dụng mục " Đưa câu nói. khuyên" nhằm thực hiện.)

Lời giải chi tiết:

I think you should talk đồ sộ your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents đồ sộ rearrange it sánh that you can have time đồ sộ relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô suy nghĩ con cháu nên thủ thỉ với cha mẹ về trường hợp này và trình bày mang lại bọn họ biết điều nhưng mà con cháu thực sự mong ước. Còn về lịch học tập, con cháu nên ý kiến đề xuất cha mẹ bố trí lại nhằm nhưng mà con cháu hoàn toàn có thể với thời hạn thư giãn và giải trí. Điều này sẽ chất lượng mang lại không chỉ là sức mạnh thể hóa học mà còn phải mang lại sức mạnh niềm tin của con cháu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 6 skills 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.