skills 2 unit 10 lớp 8Lời giải bài bác luyện Unit 10 lớp 8 Skills 2 trang 110, 111 vô Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 10.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: skills 2 unit 10 lớp 8

Listening

1 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at the pictures. Complete the word / phrase for each picture. (Nhìn vô những tranh ảnh. Hoàn trở thành kể từ / cụm kể từ cho từng bức tranh)

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. carrier pigeon

2. smart watch

3. time machine

4. holography

Giải thích:

1. carrier pigeon: chim nhân tình câu trả thư

Quảng cáo

2. smart watch: đồng hồ đeo tay thông minh

3. time machine: máy bộ thời gian

4. holography: hình tía chiều

2 (trang 111 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tướng an announcement about an exhibition. Complete each gap in the agenda with One word or a number. (Nghe một thông tin về một cuộc triển lãm. Hoàn trở thành từng khoảng chừng rỗng vô lịch trình thao tác làm việc với Một kể từ hoặc một số)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. 8:20

2. First

3. Modern

4. 10:15

5. Cinema

Nội dung bài bác nghe:

Hi students, here's our plan for the exhibition tomorrow morning. First, the opening ceremony is at the main hall. We'll listen to tướng Doctor Lam introduce the exhibition. The ceremony starts at 8:30 AM, ví remember to tướng meet bầm at the main hall by 8:20. Next, we'll visit the history section.

Quảng cáo

It's on the 1st floor. You'll see pictures of different ways people communicated in the past, such as smoke signals and carrier pigeons. We'll be there from 9:15 to tướng 10:00. Then we'll move to tướng the Modern Times section. It's in the tech room. You will see devices with Internet connections lượt thích smartphones and smartwatches. I'm sure you'll lượt thích it very much.

But we can only spend an hour there, from 10:15 to tướng 11:15. Finally, we'll watch an animated film in the cinema room. The film is about communication devices in the future, lượt thích personal translation machines and holography. We must be at the cinema room by 11:30 AM now.

Hướng dẫn dịch:

Xin xin chào những em, đó là plan của tất cả chúng ta mang đến buổi triển lãm vô sáng sủa mai. trước hết là lễ mở màn bên trên chánh năng lượng điện. Chúng tớ tiếp tục nghe bác bỏ sĩ Lâm reviews về cuộc triển lãm. Buổi lễ chính thức khi 8:30 sáng sủa, vậy nên hãy lưu giữ gặp gỡ tôi bên trên sảnh chủ yếu trước 8:20. Tiếp bám theo, tất cả chúng ta tiếp tục truy vấn phần lịch sử vẻ vang.

Nó trên tầng 1. quý khách hàng tiếp tục thấy hình hình ảnh về những cơ hội không giống nhau nhưng mà loài người tiếp xúc vô vượt lên trên khứ, ví dụ như tín hiệu sương và chim nhân tình câu trả thư. Chúng tôi tiếp tục ở cơ kể từ 9:15 cho tới 10:00. Sau cơ, tất cả chúng ta tiếp tục gửi sang trọng phần Modern Times. Nó ở vô chống chuyên môn. quý khách hàng tiếp tục thấy những vũ khí đem liên kết Internet như điện thoại cảm ứng lanh lợi và đồng hồ đeo tay lanh lợi. Tôi chắc chắn rằng rằng các bạn sẽ quí nó thật nhiều.

Nhưng Shop chúng tôi chỉ hoàn toàn có thể dành riêng một giờ ở cơ, kể từ 10:15 cho tới 11:15. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục coi một bộ phim truyền hình phim hoạt hình vô chống chiếu phim. Sở phim nói tới những vũ khí liên hệ vô sau này, như máy thông dịch cá thể và hình ảnh tía chiều. Bây giờ tất cả chúng ta nên xuất hiện ở chống chiếu phim trước 11:30 sáng sủa.

Quảng cáo

3 (trang 111 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again. Circle the correct answer A, B, or C. (Nghe lại. Khoanh tròn xoe câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C)

Bài nghe:

1. Who is making the announcement?

A. A teacher.

B. Astudent

C. Dr Lam.

2. What is in the History section?

A. An introductory talk.

B. A documentary.

C. Many pictures.

3. What is NOT true about the Modern Time section?

A. Students won't lượt thích this section.

B. It shows smart devices.

C. They will be there for one hour.

4. What will the film in the Cinema Room be about?

A. Super smartwatches.

B. Translation devices for personal use.

C. Telepathy machines.

5. In general, what does the exhibition show?

A. Problems of modern technology.

B. History of smartphones.

C. Means of communication.

Đáp án:

1. A

2. C

3. A

4. B

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là kẻ thể hiện thông báo?

Một nhà giáo.

2. Phần Lịch sử đem gì?

Nhiều hình hình ảnh.

3. Điều gì KHÔNG đích thị về phần Thời hiện nay đại?

Học sinh sẽ không còn quí phần này.

4. Sở phim vô Phòng chiếu phim tiếp tục nói tới điều gì?

Thiết bị dịch mang đến dùng cá thể.

5. Nhìn cộng đồng, triển lãm trưng bày những gì?

Phương tiện truyền thông.

Xem thêm: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

Writing

4 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Match the ideas (a - h) with parts of an outline (1- 4) for a paragraph about a đoạn Clip gọi. (Làm việc bám theo cặp. Nối những ý (a - h) với những phần của dàn ý (1- 4) cho 1 đoạn văn về một cuộc gọi video)

1. What is it?

2. What are its advantages?

3. What are its disadvantages?

4. Will people use it in the future?

a. a phone gọi using Internet connection

b. needs a high-speed Internet access

c. saves time because people needn't travel to tướng meet

d. transmits live images of the speakers with a webcam or camera on smart devices

e. may spend too much time chatting with each other

f. can be useful for family members and business partners

g. will still be a common tool of communication

h. can see and hear each other in real time

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là gì?

2. Ưu điểm của chính nó là gì?

3. Nhược điểm của chính nó là gì?

4. Mọi người tiếp tục dùng nó vô sau này chứ?

a. một cuộc gọi điện thoại cảm ứng dùng liên kết Internet

b. cần thiết truy vấn Internet vận tốc cao

c. tiết kiệm chi phí thời hạn vì như thế quý khách không nhất thiết phải di chuyển nhằm gặp

d. truyền hình hình ảnh thẳng của diễn thuyết vì chưng webcam hoặc camera bên trên vũ khí thông minh

e. hoàn toàn có thể dành riêng rất nhiều thời hạn nói chuyện với nhau

f. hoàn toàn có thể hữu ích cho những member mái ấm gia đình và đối tác chiến lược kinh doanh

g. vẫn tiếp tục là 1 trong khí cụ tiếp xúc phổ biến

h. hoàn toàn có thể nom và nghe thấy nhau vô thời hạn thực

Gợi ý:

1. What is it: a, d

2. Advantages: c, f, h

3. Disadvantages: b, e

4. Will people use it in the future: g

5 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a paragraph (80 - 100 words) to tướng describe a way of modern communication. You can use the ideas in 4 or your own ideas. (Viết một quãng văn (80 - 100 từ) nhằm tế bào mô tả một cơ hội tiếp xúc văn minh. quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng những ý tưởng phát minh vô 4 hoặc ý tưởng phát minh của riêng rẽ bạn)

Gợi ý:

Have you ever asked yourself what ways of communication you will be using in the future?

I strongly believe there will be huge changes in the way we communicate.

Presently, we often meet face-to-face, send emails or chat online to tướng work on our group projects.

But it’s possible that in the year 2030, we’ll be having đoạn Clip conferences with 3 chiều images and Hololens Virtual Reality Glasses to tướng interact with these people.

When we want to tướng ask our friends to tướng get some drinks, we often tương tác them by phone or social truyền thông.

However, in đôi mươi years, super-smart phones, which can read your thoughts and automatically transfer them into text or voice messages, will be replacing those methods.

Besides, I guess telepathy will be especially popular then.

And I bet in 40 years, we will be able to tướng understand what our pets are thinking with the help from some smart devices.

That will certainly be very amazing!

Hướng dẫn dịch:

Bạn tiếp tục khi nào tự động chất vấn bản thân tiếp tục dùng những cơ hội tiếp xúc nào là vô sau này chưa?

Tôi thực sự tin tưởng rằng sẽ sở hữu những thay cho thay đổi rộng lớn vô cơ hội tất cả chúng ta tiếp xúc.

Hiện bên trên, Shop chúng tôi thông thường họp mặt thẳng, gửi gmail hoặc nói chuyện trực tuyến nhằm thao tác làm việc trong những dự án công trình group của tớ.

Nhưng hoàn toàn có thể là vô năm 2030, tất cả chúng ta tiếp tục tổ chức triển khai hội nghị truyền hình với hình hình ảnh 3 chiều và Kính thực tiễn ảo Hololens nhằm tương tác với những người dân này.

Khi ham muốn rủ bạn hữu cút hấp thụ nước, tất cả chúng ta thông thường tương tác với chúng ta qua loa điện thoại cảm ứng hoặc social.

Tuy nhiên, vô hai mươi năm nữa, những dế yêu siêu lanh lợi, hoàn toàn có thể phát âm được tâm lý của chúng ta và tự động hóa gửi bọn chúng trở thành lời nhắn văn bạn dạng hoặc lời nhắn thoại, tiếp tục thay cho thế những cách thức cơ.

Bên cạnh cơ, tôi đoán thần uỷ thác cơ hội cảm tiếp tục đặc trưng thông dụng tiếp sau đó.

Và tôi cá là vô 40 năm nữa, tất cả chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể hiểu rõ thú nuôi của tớ đang được suy nghĩ gì với việc trợ chung của một số trong những vũ khí lanh lợi.

Điều cơ chắc chắn rằng tiếp tục tuyệt lắm vời!

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: tập làm một bài thơ lục bát

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học