sin a + cos a

sin a + sin b

Bạn đang xem: sin a + cos a

=

2 sin

a + b
2


cos

a - b
2


cos a + cos b

=

2 cos

a + b
2


cos

a - b
2


cos a - cos b

=

-2 sin

a + b
2


sin

a - b
2


sin a  sin b

Xem thêm: công thức tính r mặt cầu

=

 1 
 2 
 cos(a - b)   -    1 
 2 
 cos(a + b)

cos a  sin b

=

 1 
 2 
 sin(a + b)   -    1 
 2 
 sin(a - b)

cos a  cos b

=

Xem thêm: 1 feet bằng bao nhiêu centimet

 1 
 2 
 cos(a + b)   +    1 
 2 
 cos(a - b)