she sent me a letter

Câu hỏi:

30/03/2020 58,267

A. polite              

Bạn đang xem: she sent me a letter

Đáp án chủ yếu xác

B. politeness                  

Đáp án A

Vị trí trống trải cần thiết tính kể từ vô cụm danh từ

A. polite (adj) lịch sự

B. politeness (n) sự lịch sự

C. politely (adv) một cơ hội lịch sự

D. impoliteness (n) sự bất lịch sự

Dịch nghĩa: Cô ấy đang được gửi mang lại tôi một lá thư nhã nhặn cảm ơn câu nói. mời mọc của tôi.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The International Committee Red Cross has about 12,000 staff members worldwide, about 800 of them working in its Geneva _______.

A. buildings                  

B. factories                    

C. headquarters    

D. companies

Câu 2:

Despite many recent _______ advances, there are parts where schools are not equipped with computers.

A. technologist    

B. technological    

C. technologically          

D. technology

Câu 3:

Daisy has such many things to do that she has no time to go out.

A. has                            

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

B. to do                

C. to go                

D. such

Câu 4:

My father used to tướng giving mạ some good advice whenever I had a problem.

A. problem                   

B. giving               

C. whenever                   

D. some good advice

Câu 5:

Miss White quý phái very ______ at my birthday các buổi party last night.

A. Beautifully               

B. Beautify                    

C. beauty             

D. Beautiful

Câu 6:

Choose the option which is CLOSEST in meaning with the underlined one.

There were ví many members of the political các buổi party who had gone against the leader that he resigned.

A. invited            

B. opposed                    

C. insisted            

Xem thêm: i will come and see you

D. apposed