she doesn't have a car

#$%@4- . 3322

She doesn't have a siêu xe.

6 Upvotes 0 Downvotes May 04, 2019

0

Bạn đang xem: she doesn't have a car

Happy . 6087

She doesn't have a siêu xe .

3 Upvotes 1 Downvotes May 04, 2019

0

Greta kumar . 5520

she doesn't have a car.. since "doesn't" is used here ví we can't use has

2 Upvotes 1 Downvotes May 04, 2019

1

Md Rayhan . 5344

She doesn't have a siêu xe.

3 Upvotes 2 Downvotes May 04, 2019

0

Ritu Teaching Style (youtuber) . 1330

She doesn't have a siêu xe. --- correct sentence. Because When "doesn't" comes in the sentence then we use verb's 1st size and have's forms are ---- 1st size 2nd size 3rd size Have Had Had

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

2 Upvotes 1 Downvotes May 04, 2019

0

#$%@4- . 11413

She doesn't have a car

2 Upvotes 2 Downvotes May 04, 2019

1

Greta kumar . 5520

she doesn't have a car.. since "doesn't" is used here ví we can't use has

1 Upvotes 1 Downvotes May 04, 2019

0

Venkat Dasari . 1771

She doesn't have a siêu xe.

Xem thêm: quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở

2 Upvotes 2 Downvotes May 04, 2019

0

Nitin Singh . 840

Have

1 Upvotes 2 Downvotes May 04, 2019

0