quá trình đô thị hóa làm nảy sinh hậu quả xã hội nào dưới đây

  1. Lớp 12

  2. Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

hint-header

Cập nhật ngày: 18-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Khánh Linh


Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu thốn việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều nghèo khổ tạo thêm.

C

Sự phân bổ dân ở không được đều.

D

Trình phỏng đô thị mới thấp.

Chủ đề liên quan

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới gần đây đa phần do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị trở nên tân tiến.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng số lượng dân sinh bất ngờ ở trở nên thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê đi ra trở nên thị.

Biểu hiện tại này tại đây minh chứng chuyên môn đô thị mới của việt nam còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống dân ở được nâng cao.

C

Xuất hiện tại nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự trở nên tân tiến tài chính việt nam là

A

tăng thu nhập cho những người dân.

B

làm vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

D

gây mức độ nghiền cho tới môi trường xung quanh khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới trở nên tân tiến tài chính của việt nam không thể hiện tại ở việc

A

tạo đi ra nhiều việc thực hiện mang đến dân chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C

tạo đi ra sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và cty trở nên tân tiến.

Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo gót hướng

A

số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tăng.

B

số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều hạn chế.

C

số dân trở nên thị tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị hạn chế.

D

số dân trở nên thị hạn chế tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị vẫn tăng.

Tác động xấu đi của đô thị mới ở việt nam không thể hiện tại ở

A

tăng nguy hại thất nghiệp.

B

gia tăng những tệ nàn xã hội.

C

di dân tự tại kể từ vùng quê nhập trở nên thị.

D

đô thị hóa khởi nguồn từ công nghiệp hóa.

Tác động tích đặc biệt của đô thị mới đến việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính ở việt nam là

A

ở việt nam với tỉ trọng dân trở nên thị tăng.

B

các khu đô thị ở việt nam với qui tế bào ko rộng lớn.

C

các khu đô thị việt nam triệu tập đa phần ở đồng vì như thế.

D

thúc đẩy công nghiệp và cty trở nên tân tiến.

Phát biểu này tại đây đúng vào lúc trình bày về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Chủ yếu hèn ở vùng đồng vì như thế và ven bờ biển.

B

Chủ yếu hèn ở vùng ụ trung du và miền núi.

C

Chủ yếu hèn ở vùng ụ trung du và ven bờ biển.

D

Chủ yếu hèn ở vùng đồng vì như thế và ụ trung du.

Phát biểu này tại đây đúng vào lúc trình bày về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Các khu đô thị rộng lớn triệu tập tối đa ở Trung du và miền núi Bắc Sở.

B

Các khu đô thị triệu tập tối đa ở Đông Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C

Đồng vì như thế sông Hồng có không ít khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

D

Đông Nam Sở có không ít khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

Tác động lớn số 1 của đô thị mới với việc trở nên tân tiến tài chính là

Xem thêm: mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm

A

tăng thu nhập cho những người làm việc.

B

tạo tăng nhiều việc thực hiện mang đến làm việc.

C

tạo thị ngôi trường rộng lớn với sức tiêu thụ rộng lớn.

D

thúc đẩy sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính.

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và uy lực nhập thời hạn qua loa là.

A

Công nghiệp hoá trở nên tân tiến mạnh.

B

Quá trình khu đô thị hoá fake tạo nên, tự động phân phát.

C

Mức sinh sống của những người dân cao.

D

Kinh tế trở nên tân tiến nhanh chóng.

Đâu là nguyên vẹn nhân đa phần thực hiện mang đến tỉ trọng thị dân ở miền Bắc thấp rộng lớn miền Nam ?

A

hậu trái khoáy của cuộc chiến tranh tiến trình 1754 - 1975.

B

nhiều khu đô thị rộng lớn được thi công ở miền Nam.

C

kinh tế của miền Bắc đa phần là nông nghiệp.

D

công nghiệp, cty miền Nam trở nên tân tiến rộng lớn.

Phần rộng lớn dân ở việt nam hiện tại sinh sống ở vùng quê do

A

quá trìnhcông nghiệp hóa, đô thị mới ra mắt chậm rì rì.

B

có sự di dân kể từ trở nên thị về vùng quê.

C

nông nghiệp là ngành tài chính trở nên tân tiến nhất.

D

điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Nhận xét này tại đây đích với Điểm sáng đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa việt nam ra mắt nhanh chóng.

B

Phân phụ vương khu đô thị không được đều trong số những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở nên thị cướp tỉ trọng cao nhập số dân.

Đặc điểm này tại đây ko cần là bộc lộ của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê với Xu thế tăng.

B

Dân cư trở nên thị với Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập nhập TP.HCM rộng lớn.

D

Phổ thay đổi rộng thoải mái lối sinh sống trở nên thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và uy lực nhất ở việt nam nhập thời kỳ này sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu này tại đây không đích với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở nên thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở nên thị nhiều hơn thế vùng quê.

C

Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn thế trở nên thị.

Phát biểu này tại đây đích với Điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A

Phân phụ vương khu đô thị đều theo gót vùng.

B

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tiến bộ.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu này tại đây đích với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị không bao giờ thay đổi.

B

Số khu đô thị như thể nhau ở những vùng.

C

Xem thêm: trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình phỏng đô thị mới còn đặc biệt thấp.