phát biểu nào sau đây đúng về dân số thế giới

Vận dụng những công thức đang được học tập, hãy đầy đủ bảng sau:
“MỘT SỐ CHỈ TIÊU DÂN SỐ CỦA NƯỚC TA NĂM 2018”

Tổng số dân (triệu người)
94,66
Số dân phái nam (triệu người)
46,75
Số dân nữ giới (triệu người)
47,91
Tỉ số nam nữ (%)
………
Số con trẻ sinh đi ra nhập năm (triệu người)
1,39
Tỉ suất sinh thô (‰)
………
Số người bị tiêu diệt (triệu người)
0,61
Tỉ suất tử thô (‰)
………
Tỉ suất tăng thêm dân sinh đương nhiên (%)
………

20. Cho biểu đồ
TỈ SUẤT SINH THÔ CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC

Căn cứ nhập biểu trang bị, đánh giá nào là tại đây không đúng về tỉ suất sinh thế của trái đất và những group nước trong số quá trình trên?