ôn tập toán lớp 5

Bài ôn tập dượt hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kiến thức và kỹ năng ôn tập dượt nhập thời hạn ở trong nhà nghỉ ngơi hè, ôn tập dượt tận nhà.

Bạn đang xem: ôn tập toán lớp 5

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần chục và 2 phần ngàn được ghi chép là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được gọi là:

A. Năm một nhì phẩy tư chín.

B. Năm trăm chục nhì phẩy tư chín.

C. Năm trăm chục nhì phẩy tư mươi chín.

D. Năm chục nhì phẩy tư mươi chín.

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

Một hình trụ với 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này là …………………… dm.

b) Chu vi của hình trụ này là …………………… dm.

c) Diện tích của hình trụ này là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang với lòng rộng lớn 6,5cm; lòng nhỏ nhắn 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang tê liệt.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loài cá nặng nề 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loài cá loại tê liệt với khối lượng 1,2kg. Hỏi bác bỏ Ba cần trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên canh ty được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên canh ty được số sách vì chưng 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn nữa 50% số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả tía lớp quyên canh ty được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình trụ với 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình trụ tê liệt là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình trụ này là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5

Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mày với toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày với toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang tê liệt là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên canh ty được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên canh ty được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên canh ty được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Phân số \frac{345}{10}được ghi chép trở nên số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được ghi chép trở nên số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này là …………………… cm2.

b) Một hình thang với tổng phỏng lâu năm nhì lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một loại sàng gạo hình trụ với nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của loại sàng gạo tê liệt.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì chưng 80 tấm gạch men hình vuông vắn với cạnh 5dm. Tính diện tích S nền mái ấm tê liệt bám theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của phụ vương và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác phụ vương bộp chộp 4 đợt tuổi tác con cái. Tính tuổi tác phụ vương lúc này.

Đáp án Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Phân số \frac{345}{10}được ghi chép trở nên số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được ghi chép trở nên số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này là 13,44 cm2.

b) Một hình thang với tổng phỏng lâu năm nhì lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày với vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một loại sàng gạo hình trụ với nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của loại sàng gạo tê liệt.

Bài giải

Chu vi loại sàng tê liệt là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích loại sàng tê liệt là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì chưng 80 tấm gạch men hình vuông vắn với cạnh 5dm. Tính diện tích S nền mái ấm tê liệt bám theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch men nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền mái ấm là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của phụ vương và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác phụ vương bộp chộp 4 đợt tuổi tác con cái. Tính tuổi tác phụ vương lúc này.

Tổng số tuổi tác của phụ vương và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi tác phụ vương bộp chộp 4 đợt tuổi tác con cái nên tao với sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi tác của phụ vương và con cái chia thành số phần đều nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của phụ vương tía năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của phụ vương lúc này là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Tỉ số tỷ lệ của nhì số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) tường 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số ngẫu nhiên x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số ngẫu nhiên x cần thiết mò mẫm là …………………… Các số ngẫu nhiên x cần thiết mò mẫm là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại tê liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhì số là 48,72. Hiệu của nhì số này là 13,32. Tìm nhì số tê liệt.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Tỉ số tỷ lệ của nhì số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) tường 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày với toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số ngẫu nhiên x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại tê liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

Xem thêm: skills 2 unit 4 lớp 9

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại tê liệt không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhì số là 48,72. Hiệu của nhì số này là 13,32. Tìm nhì số tê liệt.

Bài giải

Số nhỏ nhắn là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số nhỏ nhắn : 17,7

Số lớn: 31,02

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. tường 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số này nhỏ nhắn nhất nhập tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác với diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này là …………………… dm.

b) Một hình tam giác với diện tích S là 40cm2, phỏng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm chi phí trăng tròn 000 000 đồng với lãi suất vay 0,6% từng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người tê liệt sẽ có được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây với toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng thông qua số cây cam. Hỏi nhập vườn với từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn với chu vi 10dm và với diện tích S vì chưng diện tích S của một hình tam giác với cạnh lòng 5dm. Tính phỏng lâu năm độ cao của hình tam giác tê liệt.

Đáp án Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. tường 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số này nhỏ nhắn nhất nhập tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác với diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này là 4 dm.

b) Một hình tam giác với diện tích S là 40cm2, phỏng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động đặt điều tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mày với toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người tê liệt sẽ có được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn với số lượng kilomet bòng và số lượng kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Số thập phân 0,725 được ghi chép trở nên tỉ số tỷ lệ là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 thông qua số này bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình trụ với chu vi 16,328cm. Đường kính của hình trụ này là …………………… centimet.

b) Một hình trụ với chu vi 254,24dm. Bán kính của hình trụ này là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật với chiều lâu năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tao trồng rau củ bên trên thửa khu đất tê liệt, cứ 100m2 người tao thu hoạch được 45kg rau củ. Hỏi bên trên cả thửa khu đất tê liệt, người tao thu hoạch được từng nào tạ rau củ ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang với tổng phỏng lâu năm nhì lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang tê liệt.

Bài 10. Tính nhanh chóng :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong số số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền nhập vị trí ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhì mươi tía phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị :

a) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số phù hợp nhập vị trí chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập với 30 học viên nhập tê liệt với 14 nường. Tỉ số % nường đối với các bạn phái nam là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số phù hợp điền nhập vị trí chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như nhập hình vẽ mặt mày.)

Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM rời AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng phù hợp ghi chép nhập vị trí chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền nhập vị trí chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính lâu năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số ngẫu nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhì số: 45 và 61

b) Điền vết < ; > ; = ; phù hợp nhập vị trí chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A với 18 học viên phái nữ và số học viên phái nữ rung rinh 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A với toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tao dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện mái ấm. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện mái ấm.

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền nhập vị trí chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương với cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc khối lượng 0,5kg. Khối mộc tê liệt khối lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu bộp chộp cạnh của hình lập phương lên 3 đợt thì thể tích hình lập phương bộp chộp lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu bộp chộp cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương bộp chộp lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương với cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình này với diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài xích tập dượt sau:

Một bể nước hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

Xem thêm: all the applicants for the post

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa xuất hiện nước, người tao há cho tới vòi vĩnh nước chảy nhập bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đấy là toàn cỗ nội dung bài xích tập dượt Toán cho những em học viên tìm hiểu thêm, ôn tập dượt hè, ôn tập dượt ở trong nhà rời mất mặt kiến thức và kỹ năng Lúc tới trường lại. Các bậc bố mẹ vận tải về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.