not many people are aware

Câu hỏi:

01/08/2020 40,430

Đáp án: D

Bạn đang xem: not many people are aware

Giải thích: Be aware of (nhận thức được)

Dịch: Không nhiều người trí tuệ được việc ưu tiên phái nam vô doanh nghiệp này.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

The gender gap in primary education has been eliminated.

A. variety

B. inconsistency

C. difference

D. similarity

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Much has đồ sộ be done to achieve gender equality in employment opportunities.

A. attain

B. obtain

C. reach

D. abandon

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

The United Kingdom has made a remarkable progress in gender equality.

A. insignificant

B. impressive

C. notable

Xem thêm: lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai

D. famous

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

It is important that men should share household tasks ____ their wives.

A. to

B. with

C. for

D. against

Câu 5:

Some people tend đồ sộ wrongly believe that men are not as good ____ children as women.

A. with

B. as

C. at

D. on

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Men and women equally gain first class degrees.

A. acquire

B. lose

C. achieve

Xem thêm: giáo dục công dân 9

D. Obtain