next week when there will be an english club held here i will give you more information about it

Câu hỏi:

04/04/2020 46,937

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges.
Next week, when there will be an English club held here, I will give you more information about it.

Bạn đang xem: next week when there will be an english club held here i will give you more information about it

A. there will be

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức: Thì nhập giờ đồng hồ anh

Giải thích:

there will be => there is

Ở phía trên tớ sử dụng thì lúc này đơn biểu diễn mô tả một hành động/lịch trình tiếp tục xẩy ra nhập sau này.

Tạm dịch: Tuần cho tới, khi với cùng 1 câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh được tổ chức triển khai ở phía trên, tôi tiếp tục cho chính mình thêm thắt vấn đề về nó.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
It’s silly of him đồ sộ spend a lot of money buying ______.

A. a thick old wooden table

B. a thick wooden old table

C. an old wooden thick table

D. a wooden thick old table

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.
Her style of dress accentuated her extreme slenderness.

A. betrayed

B. emphasized

C. revealed

D. disfigured

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
I suggest the room ______ before Christmas.

A. should decorate

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

B. is decorated

C. were decorated

D. be decorated

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
It is time every student ______ harder for the coming exam.

A. worked

B. should work

C. works

D. work

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
There ______ a number of reasons for the fall of the Roman Empire

A. are said being

B. are said đồ sộ have been

C. said đồ sộ be

D. was said being

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges.
Many of the important products obtained from trees, one of the most important is wood pulp, which is used in paper-making.

A. Many of the

B. obtained

C. the most

Xem thêm: cách tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

D. paper-making