nam was so rude to them last night. now he feels regretful

Câu hỏi:

30/03/2020 111,505

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: nam was so rude to them last night. now he feels regretful

Nam was ví rude to tướng them last night. Now he feels regretful.

A. Nam regrets to tướng have been ví rudeto them last night. 

B. Nam regrets having ví rude to tướng them last night. 

C. Nam wishes he hadn’t been ví rude to tướng them last night.

Đáp án chủ yếu xác

D. Nam wishes he weren’t ví rude to tướng them last night.

Tạm dịch: Nam đối xử đặc biệt thô tục với bọn họ tối ngày hôm qua. Bây giờ cậu ấy cảm nhận thấy hối hận hận.

+ Có cấu tạo regret + to tướng V (hối tiếc vì như thế tiếp tục nên thực hiện gì) => Đáp án A sai

+ Có cấu tạo regret + Ving (hối hận về sự đã trải vô vượt lên khứ) tuy nhiên động kể từ “having” là sai . “being” mới nhất đích đầu bài=> Đáp án B sai

+ Đáp án D sai vì” weren’t” (quá khứ đơn). Sự việc này đang được xẩy ra vô vượt lên khứ nên câu ước ko thể người sử dụng thì vượt lên khứ đơn tuy nhiên nên người sử dụng thì vượt lên khứ hoàn thành xong.

ð Đáp án C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Make sure that you have the words spell correctly, otherwise your khuông won’t be accepted.

A. Make sure

B. spell

C. otherwise

D. won’t be accepted

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the best answer to tướng each of the following questions.

It is estimated that about 640 women remain illiterate in the world, mostly in _______ developing countries.

A. the

B. no article

C. a

D. an

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to tướng the underlined part in each of the following questions.

Xem thêm: tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

I must have a watch since punctuality  is imperative in my new job.

A. being courteous

B. being cheerful

C. being efficient

D. being late

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following question.

It would have been better if he had told us his new address.

A. He might have told us his new address.

B. He should have told us his new address. 

C. He shouldn’t have told us his new address. 

D. It doesn’t matter that he didn’t tell us his new address.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the best answer to tướng each of the following questions.

It’s a secret. Try not to tướng let the mèo out of the _________.

A. hat

B. bag

C. shirt

D. cage

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Our neighbor is quite safe because there have not been many crimes recently.

A. neighbor

B. safe

C. many

Xem thêm: ôn tập phần văn học lớp 11

D. recently