nam wanted to know what time

Câu hỏi:

23/03/2020 83,065

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: nam wanted to know what time

Nam wanted vĩ đại know what time _________.

D. the movie began

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Cấu trúc thắc mắc con gián tiếp dạng S + asked / wanted vĩ đại know + “wh” question + S + V lùi 1 thì.

Dịch nghĩa: Nam ham muốn hiểu được bao nhiêu giờ thì bộ phim truyền hình chính thức.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

I have a message for people __________ by the traffic chaos.   

A. vĩ đại delay

B. who delay

C. delayed

D. who delaying

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

In the last hundred years, travelling _________ much easier and more comfortable

A. become

B. has become

C. became

B. will became

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Xem thêm: công thức hóa học lớp 8

You ___ ring the bell; I have a key.

A. mustn’t

B. needn’t 

C. couldn’t

D. shouldn’t

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSET in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

We have lived there for years and grown fond of the surroundings. That is why we bởi not want vĩ đại leave.

A. loved the surroundings

B. haunted by the surroundings

C. planted many trees in the surroundings

D. possessed by the surroundings

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges.

“Shall we have a drink when you finish your talk?” “ _________

A. No, you can’t

B. All right

C. You’re welcome

D. You needn’t bởi that

Xem thêm: văn thuyết minh là gì

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

(A) The effects of (B) cigarette smoking (C) has been proven vĩ đại be (D) extremely harmful.