my father asked us not to spending too much time playing computer games

Câu hỏi:

23/01/2021 35,482

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to tướng become an exact one.

Bạn đang xem: my father asked us not to spending too much time playing computer games

My father asked us not to tướng spending too much time playing computer games

B. Not to tướng spending

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to tướng become an exact one.

We can save nature resources by using solar energy

A. Save

B. Natural resources

C. By using

D. Solar energy

Câu 2:

Complete the second sentence so sánh that it has a similar meaning to tướng the first one.

Depite working hard, he can’t tư vấn his large family.

=> Although ..........................................................................

Câu 3:

Choose the best answer from the four options given to tướng complete each sentence.

________I was really tired , I couldn’t sleep.

A. Even though

B. So

C. Therefore

D. Because of

Xem thêm: feoh2 ra fe oh 3

Câu 4:

Choose the best answer from the four options given to tướng complete each sentence.

All the houses in the area________immediately.

A. has to tướng rebuilt

B. had to tướng rebuild

C. have to tướng be rebuilt

D. have to tướng rebuild

Câu 5:

Mr. Long said that he________in Ho Chi Minh City.

A. lived

B. is living

C. has lived

D. will live

Câu 6:

Choose the best answer from the four options given to tướng complete each sentence.

Lan is very tired. ________, she has to tướng finish her assignment before going to tướng bed.

A. Although

B. So

C. Therefore

Xem thêm: khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

D. However