lịch chiếu phim aeon hà đông

hung Quỷ Ma Sơ II

The Nun 2 131 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

19:00 19:30 21:00 21:20 22:00 23:20 23:40

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

20:00

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

20:20

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

20:10 21:40 22:50

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:20

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

21:10 23:10

2D Phụ Đề Anh | Rạp Lamour

22:10

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

22:30

3dcg-shin-cau-be-but-chi-dai-chien-sieu-nang-luc-sushi-bay

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được phép tắc thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

ac-quy-ma-so-ii

hung Quỷ Ma Sơ II

The Nun 2 131 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

10:00 11:30 12:00 12:20 14:00 14:40 16:20 16:40 17:00 18:40 19:30 21:00 22:00 23:20

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

10:40 13:00 15:20 17:40 20:00

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

13:30 15:50 20:20

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

12:25 15:00 17:30 20:10 21:50 22:50

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

10:30 19:20

nhan-duyen-tien-dinh

Nhân Duyên Tiền Đình

Honey Sweet 118 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

19:00 21:20 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

22:10

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:05 21:10 23:45

2D Phụ Đề Anh | Rạp GOLD CLASS

18:10

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được phép tắc thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh | Rạp GOLD CLASS

11:15

2D Phụ Đề Anh | Rạp Lamour

13:05

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

22:30

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

15:30

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được phép tắc thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

17:10 19:10

ac-quy-ma-so-ii

hung Quỷ Ma Sơ II

The Nun 2 131 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

10:00 11:30 12:00 12:20 14:00 14:40 16:20 16:40 17:00 18:40 19:30 21:00 22:00 23:20

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

10:40 13:00 15:20 17:40 20:00

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

13:30 15:50 20:20

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

12:25 15:00 17:30 20:10 21:50 22:50

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

10:30 19:20

nhan-duyen-tien-dinh

Nhân Duyên Tiền Đình

Honey Sweet 118 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

19:00 21:20 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

22:10

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:05 21:10 23:45

2D Phụ Đề Anh | Rạp GOLD CLASS

18:10

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được phép tắc thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh | Rạp GOLD CLASS

11:15

2D Phụ Đề Anh | Rạp Lamour

13:05

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

22:30

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

15:30

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được phép tắc thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

17:10 19:10

ac-quy-ma-so-ii

hung Quỷ Ma Sơ II

The Nun 2 131 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

10:00 12:30 13:15 14:20 16:40 18:10 19:00

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

10:50 15:30 22:40

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

11:50 16:20

nhan-duyen-tien-dinh

Nhân Duyên Tiền Đình

Honey Sweet 118 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

12:40 13:40 16:10 17:30 18:30 20:00 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

Xem thêm: công thức cấp số nhân và cấp số cộng

15:20

an-mang-o-venice

Án Mạng Tại Venice

A Haunting In Venice 120 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

11:20 15:00 17:10 19:20

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

13:10 18:00 20:20

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

10:40 17:50

don-hang-tu-sat-nhan

ĐƠN HÀNG TỪ SÁT NHÂN

Don't Buy The Seller 101

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

14:10

trung-phat

Trừng Phạt

Retribution 90 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 16 tuổi hạc trở lên trên (16+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

13:20

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:10 12:10

3dcg-shin-cau-be-but-chi-dai-chien-sieu-nang-luc-sushi-bay

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được phép tắc thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

ac-quy-ma-so-ii

hung Quỷ Ma Sơ II

The Nun 2 131 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

09:00 12:10 13:10 15:30 17:00 17:50

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

10:00 15:00 22:20

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:30

an-mang-o-venice

Án Mạng Tại Venice

A Haunting In Venice 120 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

10:20 11:20 13:40 16:00 18:10

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

12:30 17:30 20:00

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

14:50

nhan-duyen-tien-dinh

Nhân Duyên Tiền Đình

Honey Sweet 118 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

09:30 11:40 12:40 15:10 17:40

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:20

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

09:45 16:50

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

17:10

don-hang-tu-sat-nhan

ĐƠN HÀNG TỪ SÁT NHÂN

Don't Buy The Seller 101

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

12:45

trung-phat

Trừng Phạt

Retribution 90 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 16 tuổi hạc trở lên trên (16+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

12:20

anh-duong-sau-hoang-hon

ÁNH DƯƠNG SAU HOÀNG HÔN

After Sundown 106 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

11:00

3dcg-shin-cau-be-but-chi-dai-chien-sieu-nang-luc-sushi-bay

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được phép tắc thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

ac-quy-ma-so-ii

hung Quỷ Ma Sơ II

The Nun 2 131 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

09:00 12:10 13:10 15:30 17:00 17:50

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

10:00 15:00 22:20

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:30

an-mang-o-venice

Án Mạng Tại Venice

A Haunting In Venice 120 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt

10:20 11:20 13:40 16:00

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

12:30 17:30 20:00

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

14:50

nhan-duyen-tien-dinh

Nhân Duyên Tiền Đình

Honey Sweet 118 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

09:30 11:40 12:40 15:10 17:40

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:20

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

09:45 16:50

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

17:10

don-hang-tu-sat-nhan

ĐƠN HÀNG TỪ SÁT NHÂN

Don't Buy The Seller 101

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

12:45

trung-phat

Trừng Phạt

Retribution 90 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 16 tuổi hạc trở lên trên (16+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

12:20

anh-duong-sau-hoang-hon

ÁNH DƯƠNG SAU HOÀNG HÔN

After Sundown 106 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi hạc trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

11:00

3dcg-shin-cau-be-but-chi-dai-chien-sieu-nang-luc-sushi-bay

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được phép tắc thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên (18+)

Xem thêm: hình elip là gì