kim loại có tính khử mạnh nhất

Kim loại đem tính khử mạnh nhất

Kim loại này tại đây đem tính khử mạnh mẽ nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc điểm chất hóa học của sắt kẽm kim loại, đã cho thấy kim loại có tính khử mạnh nhất.

Bạn đang xem: kim loại có tính khử mạnh nhất

Tính khử của sắt kẽm kim loại là tài năng nhường nhịn electron Lúc nhập cuộc phản xạ lão hóa khử.

Kim loại này tại đây đem tính khử mạnh nhất

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Dựa nhập mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại:

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Kim loại này tại đây đem tính khử mạnh mẽ nhất là Al

Đáp án D

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tắc sắt kẽm kim loại tạo thành cặp lão hóa khử của sắt kẽm kim loại. Ví dụ: Ag+/Ag ; Cu2+/ Cu

Các sắt kẽm kim loại nhập mặt hàng năng lượng điện hoá được bố trí theo hướng tính khử của sắt kẽm kim loại tách dần dần và tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Dãy năng lượng điện hoá được cho phép Dự kiến chiều của phản xạ đằm thắm nhì cặp oxi hoá - khử: hóa học oxi hoá mạnh rộng lớn tiếp tục oxi hoá hóa học khử mạnh rộng lớn sinh đi ra hóa học oxi hoá yếu đuối rộng lớn và hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Kim loại này tại đây đem tính khử yếu đuối nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Fe.

D. Cu.

Câu 2. Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là

A. Mg, Fe, Al.

B. Fe, Al, Mg.

C. Al, Mg, Fe.

D. Fe, Mg, Al.

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là Fe, Al, Mg.

Câu 3. Trong những ion sau: Ag+ , Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion đem tính lão hóa mạnh mẽ nhất là

A. Ag+ .

B. Cu2+.

C. Fe2+ .

D. Au3+ .

Xem đáp án

Đáp án D

Trong những ion sau: Ag+ , Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion đem tính lão hóa mạnh mẽ nhất là Au3+ .

Câu 4. Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo đuổi trật tự tính khử tăng dần dần kể từ trái khoáy thanh lịch cần là:

A. Al, Mg, Fe

B. Fe, Mg, Al

C. Fe, Al, Mg.

D. Mg, Fe, Al.

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy những kim bố trí theo hướng tăng tính khử của sắt kẽm kim loại là Fe, Al, Mg..

A sai vì thế Mg khử mạnh rộng lớn Fe và Al

B sai vì thế Mg khử mạnh rộng lớn Al

D sai vì  Al > Fe

Câu 5. Dung dịch ZnSO4 đem lẫn lộn tạp hóa học là FeSO4. Dùng sắt kẽm kim loại này tại đây nhằm làm sạch sẽ hỗn hợp FeSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Xem đáp án

Đáp án B

Để hoàn toàn có thể làm sạch sẽ hỗn hợp ZnSO4 không biến thành lẫn lộn tạp hóa học là FeSO4 tớ dùng sắt kẽm kim loại kẽm vì:

Phương trình phản xạ hóa học

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe ↓

Sau khi sử dụng dư Zn, Fe tạo ra trở thành ko tan được tách thoát khỏi hỗn hợp và nhận được hỗn hợp ZnSO4 tinh ma khiết.

Loại D vì: Không sử dụng Mg vì thế đem phản ứng:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu ↓

Sau phản xạ đem hỗn hợp MgSO4 tạo ra trở thành, vì vậy ko tách được hỗn hợp ZnSO4 tinh ma khiết.

Câu 6. Cho những cặp hóa học sau: (1) Zn + HCl; (2) Zn + CuSO4; (3) Cu + HCl; (4) Cu + FeSO4; (5) Cu + AgNO3; (6) Pb + ZnSO4. Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

(3), (4), (5) Không phản ứng

Các phản xạ xẩy ra là: (1), (2), (5)

(1) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(2) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

(5) Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

Câu 7. Dãy toàn bộ những sắt kẽm kim loại đều phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Al, Cu, Ag, Fe

B. Al, Fe, Ag, Zn

C. Al, Fe, Mg, Zn

D. Al, Fe, Cu, Zn

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế chỉ mất Al, Fe phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, sót lại Cu, Ag ko phản ứng

Xem thêm: sơ đồ tư duy đất nước

B sai vì thế Ag ko phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng

C đúng

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

D sai vì thế Cu ko phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng

Câu 8. Cặp hóa học này tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên nhập và một dung dịch

A. KCl, NaOH.

B. H2SO4, KOH.

C. H2SO4, BaCl2.

D. NaCl, AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án A

2 hóa học ko ứng dụng được cùng nhau tiếp tục nằm trong tồn bên trên được nhập một dung dịch

A. thỏa mãn nhu cầu vì thế KCl và NaOH ko phản xạ với nhau

B. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

C. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ +2HCl

D. NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3

Câu 9. Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa nhập phản xạ xác lập ion này đem tính lão hóa mạnh rộng lớn rồi chuẩn bị xếp

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ tính lão hóa của Fe3+ < Ag+

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

→ tính lão hóa của Mn2+ < H+

Câu 10. Dãy này tiếp sau đây bao gồm những sắt kẽm kim loại bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hóa?

A. K+ < Mn2+ < Al3+ < Fe3+ < Cu2+.

B. K+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+.

C. K+ < Al3+ < Mn2+ < Fe3+ < Cu2+.

D. K+ < Al3+ < Fe3+ < Mn2+ < Cu2+.

Xem đáp án

Đáp án B

Theo mặt hàng năng lượng điện hóa, bố trí tính lão hóa tăng dần: K+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+

Câu 11. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ tách dần dần theo đuổi trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Xem đáp án

Đáp án A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động nhập mặt hàng năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ trái khoáy thanh lịch cần nhập mặt hàng năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

→ Chiều tách dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 12. Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa nhập mặt hàng năng lượng điện hóa đem chiều tách dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại đem tính khử càng yếu đuối thì ion sắt kẽm kim loại đem tính lão hóa càng mạnh.

→ Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 13.  Ngâm thanh Cu (dư) nhập hỗn hợp AgNO3 nhận được hỗn hợp X. Sau bại liệt dìm thanh Fe (dư) nhập hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dung dịch Y đem chứa chấp hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản xạ xảy ra:

Cu(dư) + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa Fe(NO3)2.

Xem thêm: i think it's impossible to abolish

-------------------------

VnDoc đang được gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu Kim loại này tại đây đem tính khử mạnh mẽ nhất cho tới chúng ta. Mời độc giả nằm trong xem thêm tăng mục Trắc nghiệm Hóa học tập 12, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta xem thêm thêm:

  • Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu quy trình khử nhập pin là
  • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây đem tính lão hóa yếu đuối nhất
  • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây đem tính lão hóa mạnh nhất
  • Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều ứng dụng được với