john asked me in english

Câu hỏi:

26/03/2020 81,824

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: john asked me in english

John asked me _________ in English.

A. what does this word mean

C. what did this word mean

D. what that word meant

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Đây là câu trần thuật, ko cần thắc mắc nên ko thể hòn đảo động kể từ lên trước.

Trong câu trần thuật loại gián tiếp lùi 1 thì: “means” là thì thời điểm hiện tại, lùi 1 thì trở nên “meant” là thì vượt lên khứ.

Dịch câu: John chất vấn tôi kể từ cơ dịch thanh lịch Tiếng Anh tức là gì.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

She reads newspapers every day vĩ đại look for the vacant _________for which she can apply.

A. institutions

B. indications

C. positions

D. locations

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Last night at this time, they _________ the same thing. She _________ and he _________ the newspaper

A. are doing - is cooking - is reading

B. were doing - was cooking - was reading 

C. was doing - has cooked - is reading

D. had done - was cooking - read

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Instead _________ petrol, cars will only run _________ solar energy and electricity.

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

A. of / on

B. for / by

C. in / over

D. from/ upon

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Most _________ are at senior level, requiring appropriate qualifications.

A. degrees

B. grades

C. colleges

D. vacancies

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Her living conditions were difficult. However, she studied very well.

A. Difficult as her living condition, she studied very well.

B. She studied very well thanks vĩ đại the fact that she lived in difficult conditions.

C. She studied very well in spite of her difficult living conditions. 

D. Although she lived in difficult conditions, but she studied very well.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

What will the relationship between computing and _________ bring US over the next 15 years?

A. science

B. scientific

C. scientifically

Xem thêm: show up nghĩa là gì

D. scientist